Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinden 20/21 Kulturell identitet, motorik, skapande

Skapad 2020-10-29 13:53 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Låta barnen få kännedom om hur barn kan ha det i andra länder och kulturer samt att få inflytande och delaktighet genom att få göra demokratiska val i olika sammanhang.

Innehåll

Pedagogisk planering Tegelbrukets och Klöverstugans förskolor

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Generativ fråga: Visar barnen intresse och förståelse för hur barn har det i olika länder?

Nuläge och syfte: Låta barnen få kännedom om hur barn kan ha det i olika länder.

 

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

Förståelse:

Barnen ges möjlighet att öka sin förståelse för hur barn kan ha det i olika länder, sånger som man kan sjunga på både svenska och andra språk, hur man dansar i olika länder.

 

Kärnämnen/förmågor:

Mentalisering - att föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra.

 

Begrepp:

Olika kulturer, motorik, skapa, människor, länder, olika-lika, språk.

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Scaffolding - vi arbetar stöttande i våra olika undervisningar och i utbildningen i våra lärmiljöer ute och inne.

Medforskande - vara närvarande och utforska tillsammans med barnen. Vi tror på det kompetenta barnet och utmanar varje barn utifrån sin förmåga.

Undervisningarna ska vara glädjefyllda och varierande.

 

Vetenskaplig grund:

Utvecklingspedagogiskt perspektiv och variationsteori - vi riktar barnens uppmärksamhet mot ett lärobjekt och låter barnen utforska och undersöka detta objekt genom olika variationer.

Vygotskij - Sociokulturella perspektivet. Lärande sker i interaktioner mellan människor och blir en social process där människan formas i samspel med sin omgivning.

 

Kriterier: 

När barnen visar förståelse för att människor är lika men ändå olika.

När barnen visar förståelse för att det finns olika språk i världen och man kan använda dem till att sjunga, dansa, prata, skapa.

När barnen kan samtala om och återkoppla vad det är vi arbetar med under projektet.

 

Utvärderingssätt:

Göra lärlogg tillsammans med barnen och man väljer bilder och text tillsammans.

Återkopplande samtal enskilt och i grupp om barnens upplevelser och lärande.

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera) 

Aktiviteter:

1. Vi samlas på lilla gården. Pippi kommer med en resväska och berättar att hon har varit i Tanzania och i Italien. Hon har med sig flaggor från länderna och berättar att hon lyssnat på sånger och tittat på dans från länderna och dessa vill hon spela upp för oss. Efter att vi har lyssnat så tittar vi på jordgloben var länderna finns och sedan väljer barnen vilket land som vi ska börja med att ”resa till ”. 

2. Vi reser till land nr 1 och lyssnar på sång på deras språk och sjunger även sången på svenska. Vi pratar om landet vi rest till - hur de bor, har de vatten, hur ser deras hus ut mm.

3. Vi reser till land nr 2 - samma upplägg som under punkt två.

4. Se på danserna och prova dansa. (Aktivitet före lunchen när vi brukar ha rörelse)

5. Måla till musik från länderna vi besökt. Tanzania - Jambo bwana Tanzania-African song: Hakuna mata. Italien - Eros Ramazzotti: Se bestasse una canzone. 

Sånger vi kommer att använda är Sabokoaja kadokade (afrikansk) - den finns även med svensk text, La famiglia dita (på italienska) - finns även med svensk text och då heter den Fingerfamiljen.

Dans från Tanzania, Italien och Sverige som vi visar på interaktiva tavlan. Barnen kan dansa med.

När vi "rest till" länderna vi bestämt innan så pratar vi med barnen om de är intresserade av något annat land som vi kan "resa till".

 

Dokumentation:

I gruppens lärloggar och i barnens enskilda lärloggar där vi skriver ner barnens tankar, förändrade kunnande , frågor och hypoteser.

Reflektionsväggen där vi sätter upp bilder och annat material vi använder så att barnen kan återkoppla och reflektera både enskilt och/eller tillsammans med kompisar eller vuxna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: