Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2020-10-30 09:43 i Ätranskolan Falkenberg
Grundskola F
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera Lgr 11, Förskoleklassen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor att:

 • samarbeta, lyssna och samtala med andra.
 • lära känna dina kamrater och respektera att alla är olika.
 • kännedom om sig själv och känslor och hur de kan yttra sig.
 • samtala och reflektera kring hur man är en bra kompis.
 • förstå varför regler ibland behövs.
 • delta i diskussioner kring elevnära händelser.
 • pröva och utveckla ideér och lösa problem.
 • kommunicera i tal och skrift.
 • arbeta kring olikheter i samhället kring familjer.
 • skapa och uttrycka sig genom olika uttrycksformer.
 • leka och sjunga tillsammans med andra.
 • vad barnkonventionen betyder.

Elevernas inflytande och delaktighet 

Genom att vara flexibel och lyhörd inför gruppens frågor och dilemman kring skolstart kommer undervisningens övningar/uppgifter anpassas under arbetets gång. Eleverna kommer vara med och bestämma hur vi ska ha det i vår klass för att alla ska trivas. Eleverna kommer att vara delaktiga i reglerna som skapas inom vår klass samt på skolan genom EPA samtal. De har också påverkansmöjlighet genom klassråd samt påverkan i vilket arbetssätt de vill träna de olika momenten.

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Du kommer få träna dina förmågor i olika närmiljöer och arbeta enskilt och i par och i grupp med:

 • samarbetsövningar och lekar både inomhus, på skolgården och i skogen.
 • att titta på Evas känslokoll och arbeta kring olika känslor
 • rita och måla.
 • skapa självporträtt.
 • titta på film och lösa kompisdilemman t ex Ugglan och kompisproblemet och vara vänner.
 • Litteratur och filmer kring barnkonventionen.
 • värderingsövningar som t ex. fyra hörnsövningar.
 • leka och röra sig tillsammans med andra.
 • lyssna på musik och sjunga tillsammans.
 • arbeta med massage
 • samtala i klassråd och komma till beslut.
 • skapa regler för klassrummet.
 • diskutera skolans regler.
 • diskutera och träna på olika samarbetsfärdigheter, ex lyssna aktivt, turas om.

Uppföljning och utvärderingen 

Under året kommer vi regelbundet ha klassråd för att få en bild kring hur känslan är i klassen. Utvärdering sker under arbetets gång genom samtal med eleverna samt genom observationer i lekar och aktiviteter. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: