Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att bygga ett hus

Skapad 2020-10-30 14:33 i Hattstugans förskola Svedala
I vårt tema ”Vår värld” har vi efter att ha intervjuat barnen gått runt i vår by Bara och sett var vi bor. Vårt fokus har varit att prata om hur vi bor. Likheter och skillnader. Nu blir vårt fokus på matematik, teknik och skapande när barnen ska få konstruera var sitt hus.
Förskola
Skapande och konstruktion där vi får in de flesta målkluster med betoning på skapande, matematik, språk och teknik.

Innehåll

Var är vi?

I vårt tema ” vår värld” kommer vi gå runt vår by Bara för att se var vi bor. Vi kommer att tala om färg och form samt antal dörrar, ett eller två våningshus. På våra promenader kommer vi på nära håll kunna se hur det byggs hus runt om i Bara. Vi kommer samtala och reflektera kring enplanshus och tvåplanshus samt flerfamiljshus. Vi kommer utforska kuben som är vår idrottshall, biblioteket, Ica, vårdcentralen, apoteket, torget, pizzerian och skolorna. Här berör vi matematik, teknik men även skapande. Språket genom att benämna, samtala om och reflektera tillsammans. Naturvetenskap när vi pratar byggmaterial och solceller vi ser allt oftare på taken.

 

 

 

 

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Vi har valt skapande och konstruktion som ett prioriterat mål och skapat en atelje´ inne på avdelningen för att underlätta skapandet samt ett byggrum. Vi vill att barnen skall känna tillit till sin egen förmåga och mod att uttrycka det. I skapandet finns inget rätt eller fel. I skapandet så kommer våra olikhet i hur vi ser på saker och ting fram och detta vill vi lyfta på olika sätt. Olika är bra. Vi vill visa på olika typer av hus och ge barnen nya begrepp kring byggnader som till exempel väggar, golv, tak, fönster, dörrar och trappa. Barnen ska nu få konstruera ett hus med hjälp av matematik och teknik. Barnen ska få använda foto av sin ytterdörr att ha på sina hus så de känner igen sina hus.

 

Vilket förändrat kunnande förväntar vi att barnen ska uppvisa efter genomförd process?

Att barnen …

 •  Att känna tillit till sin egen förmåga att skapa och konstruera.
 • Att kunna veta hur man bygger ett hus och vad de olika delarna heter.
 • Att veta vad en ritning är.
 • Att mäta för att kunna bygga
 • Att använda olika material och våga prova olika lösningar
 • Att våga vara fantasifull
 • Att mod att göra olika

Vem/vilka?

Vi kommer att arbeta med alla barn mellan 2-4 år. 

Arbetsmetoder (Hur/vad gör vi?)

Vi använder oss av ett utforskande arbetssätt och när vi nu har gått runt i Bara och tittat var vi bor så har vi sett många olika typer av hus. Med hjälp av digitala hjälpmedel har vi tittat på olika byggnader och sett att det finns väldigt olika hus. Vi försöker arbeta i små grupper när vi skapar så att vi skall kunna vara behjälpliga i deras processer. Vi väljer att skapa i återvunnet material som vi annars skulle slängt och pratar om klimatsmart skapande.

Barnen får tillgång till:

 • Böcker
 • Digitala verktyg 
 • Mätinstrument 
 • Vikt 
 • Färg och former
 • Fritt skapande
 • Bild på deras egen dörr från sitt hus där de bor.
 • Avsluta med en digitalutställning
 • Filma processen
 • Samtal och problemlösningsverkstad
 • Venesage
 • Berätta en saga med sitt hus

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: