Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2020-10-31 15:44 i Rävlanda skola Härryda
Vi lär oss om värme och väder.
Grundskola 7 Fysik
Vädrets makter är kraftfulla. "Hur kommer det sig att vindar som t ex en tromb i Sverige och tornadon Sandy i USA uppstår?" , "Vad är väder?" Fysiken kan hjälpa oss att förstå olika väderfenomens uppkomst. Solen är motorn. Men vad är värme i fysikalisk mening och hur sprids värme ? Hur hänger solstrålning samman med växthuseffekt? Detta är några av frågorna som vi ska reda ut i detta tema.

Innehåll

Förväntat resultat 

 

Det här ska du lära dig: 

Förstå vad värme är 

Kunna materiens olika former och övergångarna mellan dem 

Förstå vad som händer när materia värms 

Förstå vad som händer när materia förlorar värme 

Förstå vad som är ovanligt med vatten och vilken betydelse detta har 

Förstå hur värme sprids 

Veta hur vi förutsäger vädret 

Kunna förklara olika väderhändelser 

Kunna förklara växthuseffekten 

Kunna diskutera faktorer som kan påverka klimatet i framtiden 

 

 

 Viktiga begrepp: 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av område.

De finns även i Gleerups, om du är inloggad kan du använda länken i respektive begrepp..

  

Temperatur

Mått på hur varmt det är. Mäts med termometer i t.ex. enheten grad Celsius (°C)

Absoluta nollpunkten

Den lägsta temperaturen något kan ha. Kelvinskalan utgår från absoluta nollpunkten. 0 K = −273 °C

Värme

Rörelse hos molekylerna. När rörelsen avstannat helt har vi absoluta nollpunkten −273 °C = 0 K. (Kyla finns inte).

Kondensation

Övergången från gasform till flytande form.

Stelning

Övergången från flytande till fast form.

Smältpunkt

Den temperatur där ett ämne övergår från fast form till flytande form.

Kokpunkt

Den temperatur då en vätska övergår till gasform.

Ledning

Värmespridning främst i fasta material där värmen leds genom materialet.

Strömning

Värmespridning i vätska eller gas.

Strålning

Värmespridning som inte behöver något material att transporteras genom, utan kan ske i vakuum.

Väder

Väder är händelser i troposfären (den nedre tiondelen av atmosfären).

Klimat

Det väder statistiken säger att vi kan vänta oss under en längre tid.

Meteorolog

Person som arbetar med väderprognoser och väderkartor.

Växthuseffekt

Vattenånga, koldioxid och andra växthusgaser hindrar värme från att stråla ut genom atmosfären.

Celsiusskalan

Vanligaste temperaturskalan i Sverige och i många andra europeiska länder. Temperaturen anges i enheten grad Celsius (°C). Vatten fryser vid 0 °C och kokar vid 100 °C.

Fahrenheitskalan

Används till exempel i USA och Storbritannien. Temperaturen anges i enheten grad Fahrenheit (°F). Vatten fryser vid 32 °F och kokar vid 212 °F.

Kelvinskalan

Används i vetenskapliga sammanhang. Temperaturen anges i enheten kelvin (K). Skalan har sin nollpunkt vid absoluta nollpunkten.

 

 

 

 

Undervisning, arbetssätt och redovisning 

 

Genomgångar, övningar, instuderingsuppgifter,  

 

Material 

Gleerups digitala läromedel och utdelat material 

 

 

Examinationsuppgifter 

 

Bedömningsgrundande uppgifter: 

Enskilt arbete i området  

Observationer på lektioner och vid laborationer 

Klassdiskussioner 

Laborationsrapporter 

Prov 

 

 

Examination och redovisning av kunskaper 

Så här kan du visa dina kunskaper: 

Du deltar i diskussioner 

Du deltar i olika övningar 

Du kan förklara olika begrepp. 

Du visar vad du kan på det skriftliga provet. 

 

 

Uppgifter

 • Fysikprov: Värme och väder

 • Fysikprov: Värme och väder

 • Fy-prov: Värme och väder

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik

Ej bedömt
E
C
A
Förmåga att:
K1 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Förmåga att:
K2 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga att:
K3 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förmåga att:
K4 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Förmåga att:
K5+6 genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Förmåga att:
K7 genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Förmåga att:
K8 genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Förmåga att:
K9 genomföra systematiska undersökningar i fysik,
 • Fy
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
Förmåga att:
K10 använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums upp-byggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmåga att:
K11 använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Förmåga att:
K12+13 använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att be-skriva och ge exempel på partiklar och strålning. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Förmåga att:
K14 använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: