Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och tals användning

Skapad 2020-11-01 12:18 i Söraskolan Österåker
Grundskola 9 Matematik
"Innehållet i kunskapsområdet "Taluppfattning och tals användning" omfattar kunskaper om tal och hantering av tal, beräkningsmetoder samt hur dessa kunskaper kan användas i matematiska och vardagliga sammanhang. Taluppfattning, som handlar om förståelse för tals betydelse, relationer och storlek, är grundläggande för att kunna utveckla kunskaper i matematik. Genom att eleverna successivt får möta tal och beräkningar av tal i ett utvidgat talområde, fördjupas deras förståelse och uppfattning av tal och olika räknesätt." Hämtat från Skolverkets kursplanen i matematik.

Innehåll

Centralt innehåll

Centralt innehåll år 9

Taluppfattning och tals användning

. Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

. Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

. Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

. Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

. Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

Problemlösning

- Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

- Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

- Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Konkreta exempel / konkretisering av det centrala innehållet

I detalj

- Talens värde & sortera tal i olika talmängder

- Faktorisera tal

- Räkna med negativa tal (addition, subtraktion, multiplikation och division)

- Räkna med potenser, tiopotenser samt tal i grundpotensform

- Förstå vad som menas med kvadratrot och räkna med kvadratrötter

 

Undervisning – metod och innehåll

I undervisningen ingår teorigenomgångar, problemlösning enskilt och i grupp, praktiskt och teoretiskt arbete, matematiska diskussioner och reflektion av lärandet.

Läxor med tillhörande läxförhör varje veck. Prov i slutet av området.

Allt material kommer att delas på Classroom samt räkneuppgifter i häften och på Gleerups

 

De förmågor du kommer att bedömas i är:

Begrepp: I vilken grad du visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.

Metod: Vilka metoder du använder och kvaliteten på dessa. Hur väl beräkningar utförs. Att kunna välja och använda lämplig och effektiva matematiska metoder för att göra beräkningar. 

Problemlösningar: Val av strategi/metod för att lösa uppgiften Hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given.

Resonemang: Kvaliteten på dina slutsatser och andra former av matematiska resonemang.

Kommunikation: Hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: