Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkstimulerande strategier och bygga ordförråd

Skapad 2020-11-02 08:23 i Tegelslagarens förskola Alingsås
Förskola
Under läsåret 20/21 genomför personalen på Förskolan Tegelslagaren en kompetensutveckling kring barns språk och kommunikation.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

Syfte - varför?

Vi vill utveckla pedagogernas kompetens för att sedan kunna öka barnens kompetens. Vi vill fördjupa kunskap som redan finns och förankra tankesättet och arbetssättet på en djupare nivå både i våra planerade och spontana aktiviteter.
Genom gemensam reflektion och planering av kompetensutvecklingen så vill vi få till en samsyn och ett kollegialt lärande i arbetslaget och på förskolan.

 

Mål:

  • Vi vill testa och öka kompetensen kring alla strategier.
  • Vi vill ta tid till reflektion kring arbetet med strategierna för att de ska bli implementerat i vårt arbetssätt.
  • Vi vill skapa en samsyn kring arbetet med språk och kommunikation.


– förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen. (Lpfö18)


Var är vi? (Nuläge) 2/11-20
Vi är medvetna om vårt förhållningssätt och vårt användande av strategierna. Vi arbetar med att skapa en samsyn kring tiden och hur den fördelas mellan barnen. Att vi måste samarbeta och känna in stämning och vad som sker i mötet mellan barn-barn, vuxen-barn just nu.

Vi är i starten av vårt medvetna arbete med strategierna. Vi samtalar både under planerad reflektionstid och dagligen i verksamheten för att göra arbetet mer levande och förankrat. Vi samtalar om ett gemensamt fokus och förhållningssätt samt konsekvenser kring arbetet för det enskilda barnet och barngruppen.

Lärpaket 2

Moment A

Nuläge 25/1-21:

Vi reflekterar över att det varit svårt med att få tid nu i starten av en ny termin med att få igång arbetet med de språkutvecklande strategierna. Dels har det varit både frånvaro på både personal och barn som har gjort att det varit svårt att få struktur på arbetet.

Under förra lärpaketet ökade vår medvetenhet och förhållningssätt och det finns fortfarande kvar i våra arbeten. Vi behöver lägga mer fokus på våra strategier när vi har planering, både enskilt och i arbetslaget.

Moment D

Nuläge 22/3-21

Alla avdelningar har provat olika strategier.

Kommer att fortsätta prova och använda de strategier som hittills framkommit i kompetensutvecklingen. Finns flera strategier kvar att prova och fördjupa sig i. Avvaktar med att påbörja nästa lärpaket. 

De flesta har upplevt att lärpaket 1 var lättare att ta till sig och arbeta med än lärpaket 2.

Kompetensutvecklingen har skapat en större medvetenhet. Använder sig av strategier i vardagliga situationer. Får syn på de barn som är tystare och låter dem komma till tals, få möjlighet utifrån sina förutsättningar och sin personlighet. Mer utrymme för dem som inte har kommit lika långt i sin språkutveckling. Olika barn behöver olika strategier, anpassar sig utifrån det. Hjälper barnen att hitta verktyg kring hur de ska kommunicera och vikten av att prata med varandra vid tex konflikter. Ta sig tid till kommunikation. 

Inputen och samtalen i lärgrupper och arbetslag ligger till grund för utvecklingen. Följa upp och planera nästa steg på arbetslagsplaneringar både dag- och kvällstid, ta hjälp av stödfrågor i veckoreflektion. Alla är ansvariga.

Behöver fortsätta påminna varandra. Att det blir en del av vardagen. Ha som en punkt på avdelningsplaneringen. Bestämma 1-2 strategier åt gången som fokuseras på. 

 

Vart ska vi?

 

Vi vill ge alla våra barn möjlighet att lyckas med sin kommunikation. Vi vill stärka barnens självförtroende och självbild samt att alla ska få ta plats och bli sedda. Det tror vi att de strategier vi får ta del av kommer att hjälpa oss med.


Vi behöver får fortsatt kompetensutveckling kring språkstimulans och bygga ordförråd.

 

Att vi vet vad strategierna innebär och att det finns en samsyn kring dem i arbetslagen.

 

Att strategierna används och blir en naturlig del av arbetet.

 

Att ge varandra positiv respons när strategierna används.

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Delta i kompetensutvecklingen.

Använda sig av ny kompetens i respektive arbetslag.

Alla ska vara delaktiga och är ansvariga för att använda sig av kompetensutvecklingen i arbetet med barnen.

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

I veckoreflektioner och delanalyser

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: