👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2020-11-02 08:58 i Myrans förskola Säter
Förskola
Med hjälp av Mamma Mu kommer vi denna termin att få lära oss kroppens olika delar

Innehåll

Syfte:

Att genom olika aktiviteter lära oss kroppsdelarna, utveckla barnens kunskaper kring matematik, främja språkutvecklingen samt utveckla sitt skapande.

 

Då flertalet av barnen har visat intresse för Mamma Mu har vi valt att skapa vårt tema om kroppen utifrån henne. 

För att lära oss de olika kroppsdelar vi har kommer vi bl.a. att använda oss av sångsamlingar, där vi kommer sjunga olika sånger som på något vis har en koppling till kroppen (ex. Huvud, axlar, knä & tå, Var är tummen...). Vi kommer även läsa böcker som handlar om kroppen, både fysiska och genom appen Polyglutt. När verksamheten tillåter planerar vi även för att ta en liten utflykt till biblioteket. Lite längre fram, efter att vi arbetat med temat ett tag kommer vi även försöka ha ateljéaktiviteter för att synliggöra och utforska kroppens delar på ytterligare ett sätt, där vi också kan jämföra exempelvis längd och storlek.

Vi kommer att dokumentera våra olika aktiviteter genom att exempelvis fotografera, så att vi sedan kan sätta upp bilderna på vår tema-vägg. Detta kommer hjälpa till att synliggöra barnens utveckling, samt att det blir ett material som kan användas för diskussioner och återberättande där barnens språkutveckling kan främjas.

I kommunen arbetar vi även med tre specifika områden, som ska genomsyra vår verksamhet. Dessa är:

*Barns läsutveckling

*Röda tråden

*Barns trygghet och studiero.

 

Vi utformar och anpassar lokaler, miljö och material på ett sätt som ger möjlighet till alltifrån skapande och livliga aktiviteter till vila och lugna aktiviteter:

Vi har gjort leksakerna mer tillgängliga än vad vi hade förut. Vi observerar barnens intressen och tar in dem i miljön, tex. om de gillar djur så har vi skapat en djurhörna osv. Just nu arbetar vi med att få in Mamma Mu i vår miljö, med hjälp av bilder och gosedjur, för att hon ska bli en del av vår grupp och vårt arbetssätt.

Vi går oftast ut 1-2 gånger om dagen och erbjuder då barnen tillgång till mer grovmotoriska aktiviteter, samt använder oss av rörelselekar inne, tex. miniröris. Lite lugnare aktiviteter brukar vi erbjuda främst efter lunch, så som vila/sova, läsvila eller att man får titta på Polyglutt. Vi erbjuder självklart barnen lugnare lek och aktiviteter under dagarna också, tex om en lite grupp barn vill leka själva inne i "lilla köket" eller sitta själva och leka vid ett bord. 

Under arbetets gång kan våra aktiviteter och planering komma att ändras, då vi kommer fortsätta att observera vad barnen intresserar sig för och ger uttryck för att vilja arbeta med. Därigenom får barnen möjlighet att påverka temat, så att det fortsätter att vara intressant och givande.

 

Vi ger barnen möjlighet att samtala om och fundera över livsfrågor, som gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer: 

Detta blir stora frågor som kan vara svåra att ta upp med yngre barn som är 1-3 år, särskilt då 1-åringar. Det blir att man bryter ned det väldigt mycket för att få det på barnens nivå. Att när barnen ex. tar en leksak från någon att man då inte bara säger nej, utan försöker på ett enkelt vis förklara VARFÖR det var fel. Vi uppmuntrar barnen att leka med dem leksaker dem vill oavsett kön, samt att man får använda vilka utklädningskläder man vill. Här kan vi också använda oss av Mamma Mu, då hon kan berätta och visa hur man är en bra vän.

 

I vår förskola får barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter och idéer:

Vi använder tecken, läser mycket böcker, sjunger sånger och ramsor. Vi upprepar vad barnen säger så att de får höra hur orden låter. Vi ger barnen tid att berätta om sina upplevelser. Vi ställer frågor som inte bara ger ja- och nej-svar, så dem får utveckla sina svar och därigenom sitt språk. 

Genom att bland annat benämna och påvisa olika kroppsdelar, samt olika lägesord, ger vi barnen möjlighet att utveckla sitt språk och ordförråd.

En del böcker har vi lika på alla tre avdelningarna så att barnen får trygghet i upprepning. Dessutom, då barnen känner igen en bok från sin egen avdelning kan det uppmuntra till läsglädje. Vi kommer även på vår egen avdelning att utöka utbudet av böcker som handlar om Mamma Mu men även om kroppen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18