Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årshjul - planering

Skapad 2020-11-02 09:21 i Robertsholms förskola Hofors
Trygghet och samhörighet
Förskola
Björnbos planering HT20/VT21. Detta är ett löpande dokument som kan komma att revideras under tidens gång.

Innehåll

Skapande:

I verksamheten vill vi ge barnen möjlighet att med olika tekniker, material och utifrån barnens egen förmåga, utveckla sin fantasi och kreativa förmåga i form av skapande. Detta sker både spontant och i planerad verksamhet. Vi vill att barnen ska utlopp i sin fantasi genom att skapa med kroppen.

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 •  
  Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 •  
  Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

 

 

Normer och värden:

Ett arbete som är mycket viktigt att väva in i förskolans utbildning. Vi arbetar för att alla ska känna sig sedda när dagen är slut, alla ska känna att "jag är bra", jag duger som jag är. Vi arbetar med hur man är en bra kompis, jämnställdhet, allas lika värde, att alla har rättigheter och skyldigheter. Vi arbetar  för att motverka all form av kränkande behandling samt diskrimineringsgrunderna.

 •  

Språk, kommunikation och litteracitet:

Arbetet med detta är att stärka barnens språkutveckling. Böcker och polyglutt används för att utveckla barnens tal, ordförråd och berättande. Genom böcker och bilder kan barnens fantasi stärkas och även deras föreställningsförmåga.

 

Matematik:

Matematik i förskolan finns med både spontant och i planerande verksamhet. Med hjälp av leken kan vi på ett pedagogiskt sätt göra matematiken rolig och lätt att introducera. Detta kommer förhoppningsvis underlätta för barnen i deras utveckling och matematiska förmåga.

 

Leken:

Leken är förskolans kärna.

Vi vill uppmuntra och stödja barnen i deras lek. Barnen samlar intryck och upplevelser och använder sig av sin fanatsi. I leken främjas även barnens intryck och deras krativitet, de får verktygen att kommunicera med sina kompisar och det är tillåtet att prova och uttrycka sina känslor. I leken krävs samarbete och barnen får öva på problemlösning, de får även stimulera både fin och grovmotorik.

 

Rörelse:

Med rörelse i förskolan blir barnen tidigt medveten om sin förmåga till rörelse samt utveckla sin motoriska förmåga och lära känna sin kropp. Rörelse bidrar också till tillfällen där barnen får träna på att lyssna, förstå instruktioner och träna på att samarbeta. Rörelseaktiviteten är viktig för hälsan och ger barnen en förståelse att det är viktigt att röra på sig..

 

Bygg och konstruktion:

Bygg och konstruktion ger barnen en utlopp för fantasi och kreativitet. Ofta blir det en social närvaro där barnen är samspelta och diskussioner barnen emellan kommer igång. Barnen får uttrycka sina erfarenheter och tankar samtidigt som de kan inspireras av andra.   

 

Grön flagg: (Hållbar utveckling)

Vi jobbar med grön flagg, med olika utvecklingsområden. Nu kommer vi arbeta med djur och natur i vår närmiljö och med livsstil och hälsa.

Vi sopsorterar med och vi har turen att en återvinningscentral nära förskolan som vi kan promenera till. Vi planterar och odlar med barnen. Barnen får vara med på våren och sätta potatis och sedan vara med och skörda till sensommaren. Målet är att så tidigt som möjligt få barnen medvetna kring hållbar utveckling. Delge barnen att även det minsta ger utdelning i långa loppet.

 

 

 

 

 

Vart ska vi?

 

 

 

  


Hur gör vi?

 

 

 

Hur blev det?

Vi kommer reflektera och analysera verksamheten veckovis. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: