Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens århundrade ht 2020

Skapad 2020-11-02 10:43 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Under en tid kommer du att fördjupa dig kring 1900-talets historia med fokus på världskrigen, förintelsen och efterkrigstiden.
Grundskola 9 Historia
Vi inleder med 1800-talets händelser för att därefter bättra kunna förstå utvecklingen på 1900-talet. Två världskrig förändrade världen och skapade på många sätt den värld vi lever i idag. Fokus kommer att ligga på att du skall förstå det förflutna för att bättre förstå nutiden och framtiden. Avslutningsvis fokuserar vi på efterkrigstiden och hur denna tid påverkar oss än idag.

Innehåll

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer i huvudsak att fokusera på orsaker och konsekvenser till världskrigen och förintelsen samt översiktligt behandla viktiga händelser och skeenden.

Undervisningen kommer innehålla genomgångar, individuella och gemensamma arbetsuppgifter både i skrift och muntliga diskussioner, källstudier, läsning av artiklar, dokumentärfilm och delar av spelfilmer. 

Preliminär veckoplanering

v.43 Återblick på 1800-talets imperialism och nationalism för att därefter knyta ihop detta med världskrigen.

v.45-47 Första världskriget, ryska revolutionen, mellankrigstiden. Skeenden, personer, orsaker och konsekvenser. Mindre bedömningsuppgift.

v.48-51 Andra världskriget; skeenden, personer, orsaker och konsekvenser. Fördjupningsuppgift. Historisk källkritik. 

v.2-3 Repetition och bedömningsuppgift på temat andra världskriget och historisk källkritik. 

v. 4-6 Efterkrigstiden. Sverige under 1900-talet. Aktuella konflikter och krig i samarbete med samhällskunskapen.

Bedömning

Bedömningen baseras på arbetet i klassrummet, övningar, diskussioner, individuellt arbete samt skriftliga bedömningsuppgifter.   

De förmågor vi främst övar på är analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga samt procedurförmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: