Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn språk och kommunikation.

Skapad 2020-11-02 10:36 i Solgatans förskola Lilla Edet
Förskola
BLOCK 2 NOVEMBER-DECEMBER - SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

Innehåll

Bullerbyn - Språk och kommunikation

 

På Bullerbyn är vi nu 25 barn åldern 3-5 år. Vi är 6 pedagoger här på Bullerbyn som är utbildade förskollärare och barnskötare. Barngruppen är nu mer sammansvetsad, barnen har lärt känna varandra och leker i mer varierade konstellationer. 

Våra miljöer gör det möjligt för oss att vistas både utomhus på vår gård, i vår närmiljö samt inomhus där vi kan dela av avdelningen på mitten.

Vi använder vår mobilkamera för att fotografera ofta i verksamheten. Sedan fungerar projektorn som ett reflektionsverktyg för både barn och vuxna. Där stannar både barn-barn, barn-vuxen, vuxen-vuxen upp och samtalar och reflekterar tillsammans kring fotografierna. Det föds också nya idéer hos dom som vi försöker ta tillvara på.

Vi ser ett intresse för bokstäver och ord och vill utveckla det vidare. Många barn tittar ofta i vår ord-pärm i vår skrivhörna, där kan de pussla ihop bokstäver till ord och se hur orden är uppbyggda.  

Det finns fortfarande intresse för namnlappar och de går igenom alfabetet och kollar vem som börjar på vilken bokstav. Vi ser hur barnen inspirerar varandra till att upptäcka bokstäver.

Det finns ett behöv av att prata. Vi jobbar vidare med att öva på att lyssna på ett intresserad sätt och tala till varandra på ett vänligt sätt. Vi vill uppmuntra barnen att använda sitt verbala språk och stärka upp det med tecken och bilder vid behov. Vi vill spinna vidare på barnens intresse av namnlappar och bokstäver. 

·

 

·       Barnkonventionen - Markera vald artikel med en färg

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

 

       Kommunmål - Markera det valda målet med en färg

 • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan.
 • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
 • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande.

   

  LPFÖ-18 - Mål läggs till längst ner på sidan under ikonen  "Lägg till" välj sedan LÄROPLAN

 

Vi pedagoger spanar och observerar och reflekterar mycket kring barnens intresse, lekmönster och grupperingar för att kunna anpassa vår verksamhet till vår barngrupp.

 

Vi  delar ofta in barnen i mindre grupper under dagen. På förmiddagen mellan frukost-lunch är vi i bestämda halvgrupper (som med tiden kan komma att förändras då vi ser behov av det). Ena gruppen är ute medan den andra är inne och sedan byter vi.

Efter lunchen sitter vi i tre olika läsgrupper. För de äldre barnen läser vi kapitelböcker.

Vi delar ofta in avdelningen i två delar inne, innan mellanmålet och då är det barnens val av lek som styr vilken sida barnen väljer att vara på.

Mellanmålet äter vi i tre olika sittningar. Även där varierar gruppkonstellationen. Det är deras sluttid som styr vilken grupp de äter i, de som går hem tidigast äter i första gruppen och de som går hem senare äter i den sista gruppen, vilket kan förändras från dag till dag.  

 

Vi använder de mindre grupperna som verktyg i vårt fortsatta arbete med kommunikation. Vad krävs för att en god dialog ska skapas och fortlöpa? Vi stöttar barnen i att lyssna på varandra och att våga berätta, uttrycka tankar, ställa frågor i vardagen.

Eftersom vi ser ett intresse hos barnen för alla namnlappar har vi pratat med barnen om att vi ska lära oss mer om bokstäver. Tre dagar i veckan har vi därför planerad undervisning i halvgrupp på förmiddagen. Vi hoppas väcka ytterligare intresse för bokstävernas egen symbol, dess ljud och tecken på teckenspråk.

Vi vill utveckla skrivhörnan mer och flytta den till en mer ostörd och attraktiv plats på avdelningen.

Vi tänker använda fotografier vi tar, i vårat bildspel på projektorn under dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: