Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organiskkemi: Kol och kolföreningar

Skapad 2020-11-02 11:34 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Kemi
Kolföreningar är kemiska föreningar där kol ingår.[1] De flesta kolföreningar räknas till den organiska kemin. Själva grundämnet kol, koloxider, karbider, karbonatsalter med mera räknas till oorganisk kemi. Några välkända kolföreningar är etanol (vanlig sprit) (C2H5OH) och kolväten som metan (CH4). Allt material från växt- och djurlivet innehåller kol. I luften finns 0,03–0,04 % koldioxid (CO2). Organisk kemi kan man vidare indela i undergrupper, till exempel: Kolväten det vill säga ämnen av bara kol och väte. Alkaner - har endast enkelbindningar mellan kolatomerna i kedjan, exempelvis butan (C4H10) Alkener - har minst en dubbelbindning mellan två kolatomer i kedjan, exempelvis buten (C4H8) Alkyner - har minst en trippelbindning mellan två kolatomer i kedjan, exempelvis butyn (C4H6)

Innehåll

Organiskkemi: Kol och kolföreningar

Mål

Mål

 • Kunna att kolatomen har fyra bindningar och i vilka former rent kol förekommer i naturen
 • Kunna molekyl- och strukturformel för flera olika kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar
 • Kunna berätta om vad aktivt kol används till
 • Kunna vilka de fossila bränslena är, jämföra dem ur miljösynpunkt och ange hur stor del av jordens energiförsörjning de har
 • Kunna redogöra för hur stenkol, brunkol, koks och torv har bildats
 • Kunna berätta om vilka kemisk-tekniska produkter som framställs i ett raffinaderi
 • Kunna vad naturgas är och vad den används till
 • Kunna vad enkel-, dubbel- och trippelbindning är, med etan, eten och etyn som exempel
 • Känna till att eten används vid framställning av polyetenplast
 • Kunna berätta hur alkoholer, karboxylsyror och estrar bildas, deras egenskaper och användningsområden

Lär mer

 • Känna till några av de möjligheter nanoteknik ger
 • Förstå betydelsen av nya upptäckter inom naturvetenskap 
 • Känna till att kisel både liknar och skiljer sig ifrån kol
 • Kunna varför biobränslen inte bidrar till växthuseffekten 
 • Känna till vad som görs för att minska beroendet av fossila bränslen 
 • Känna till hur etanol och metanol bryts ner i kroppen och varför metanol är giftigt
 • Kunna ge exempel på hur naturliga kemiska processer har tillämpats i det moderna lantbruket 

 

 

 

 

 

Begrepp

Grafit
En form av kol som innehåller både starka och svagare bindningar mellan atomerna. Grafit leder ström och ”färgar av sig”.

Diamant
En form av kol med mycket starka bindningar. Diamant är ett av de hårdaste materialen som finns.

Fulleren
En form av kol med kompakt struktur. Den mest uppmärksammade är ”kolbollen” som i sin form påminner om en fotboll.
Läs mer:Fullerener liknar fotbollar

Nanorör
En form av kol som är cylinderformad. Är skapat av ett hoprullat lager grafen.
Läs mer:Nanorör kan ge oss starkare material

Grafen
En form av kol med liknande uppbyggnad som grafit, men som består av ett enda tunt skikt av kolatomer.
Läs mer:Grafen – ett unikt material

Organisk kemi
Kolföreningarnas kemi.

Organiska ämnen
Kemiska föreningar som innehåller kol.

Torrdestillation
Pyrolys. Upphettning av ett ämne till en hög temperatur i en syrefri miljö, så att det sönderfaller utan att förbränning sker.

Molekylformel
Den kemiska formeln för en molekyl.

Strukturformel
En formel som visar hur atomerna i en molekyl sitter ihop, till skillnad från en molekylformel som bara visar hur många av varje atomsort som ingår i molekylen.

Metanserien
De enklaste kolvätena är metan, etan, propan, butan o.s.v. Eftersom metan är det första kolvätet i denna serie kallas den för metanserien.

Raffinering
Förädling av råolja till gas, fotogen, eldningsolja m.m.

Krackning
I raffineringsprocessen kan långa kolvätekedjor slås sönder till kortare kedjor. Denna metod kallas krackning.

Mättat kolväte
Ett kolväte som bara innehåller enkelbindningar. Det är mättat med väte.

Dubbelbindning
En elektronparbindning mellan två atomer som delar på två elektronpar.

Trippelbindning
En elektronparbindning mellan två atomer som delar på tre elektronpar.

Omättat kolväte
Kolväte som innehåller en eller flera dubbelbindningar mellan kolatomerna.

Alkohol
Ett organiskt ämne som är uppbyggt av grundämnena kol, väte och syre. När man i dagligt tal säger alkohol menar man ofta etanol, som finns i alkoholhaltiga drycker.

Organisk syra
Karboxylsyra. En organisk syra som innehåller en karboxyl­grupp (‑COOH).

Ester
Organiskt ämne som är uppbyggt av en alkohol och en syra. Estrar används som smakämnen och lösningsämnen.

Katalysator
Ett ämne som deltar (och skyndar på) en kemisk reaktion utan att själv förbrukas.

Biobränslen
Bränslen som kommer från biologiskt material. Ved, halm, sågspån, flis och etanol är biobränslen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: