Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5A

Skapad 2020-11-02 13:01 i Nyhammars skola Ludvika
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 Matematik
Det här året kommer vi att använda alla fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Vi kommer att räkna på olika sätt inom addition och subtraktion. Vi kommer att räkna med tal i bråkform, multiplicera och dividera Vi kommer att träna vinklar och cirkelns olika delar Vi kommer att arbeta med geometriska figurer. Vi kommer att träna enheten längd (mm, cm och dm). Vi kommer att mäta omkrets och area.

Innehåll

Såhär kommer vi att arbeta.

 

Vi kommer att ha muntliga genomgångar i helklass eller grupp. Vi kommer att arbeta med konkret material i helklass eller grupp. Vi kommer även att ha problemlösning enskilt, i grupp och i helklass. 

Syfte

För att så småningom kunna göra allt som matematikundervisningen syftar till så behövs många verktyg. Några av dessa verktyg kommer vi att arbeta med under 5:an. När vi är klara skall du kunna:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • ekvationer och olikheter
 • multiplikationstabellerna
 • att räkna division
 • tal i bråkform, förkorta bråk
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning
 • diskutera matteproblem med en kompis
 • förklara hur du har tänkt
 • mätning
 • geometri, mätning, omkrets och area
 • vinklar

Bedömning

Vi bedömer med hjälp av diagnoser under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 5 Favorit matematik

Bedömningen avser

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer. Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser. I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat.
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller: - de fyra räknesätten - ekvationer och olikheter - tal i bråkform Tolkar och löser problem i geometri, t.ex. med omkrets och vinkelsumma på ett godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.
Begrepp
Hur väl eleven använder olika begrepp. Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven använder olika uttrycksformer. I vilken grad eleven visar kunskaper om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp.
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang: - summa, differens. produkt, kvot, ekvationer, olikheter och delbarhet. - Bråk, blandad form, enklaste form, omvandla, förkorta och liknämning. - Punkt, linje, stråle, sträcka och polygon. - Parallell, vinkelrät och skärningspunkt. - Vinkel, grad, rät, spetsig och trubbig. - Cirkel, medelpunkt, cirkelsektor, radie och diameter. - Klot, kon, cylinder, pyramid och rätblock. Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp, som att antal grader i triangelns vinkelsumma och den raka vinkeln är samma.
Metoder
Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen. Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar. Hur utvecklingsbara elevens metoder är. Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel. (passare, gradskiva, linjal,)
Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och uppställning i: - addition - subtraktion - division - multiplikation Genomför beräkningar utifrån prioriteringsregeln. Genomför beräkningar med liknämniga bråk i addition och subtraktion. Genomför beräkningar med bråk i multiplikation och division. Ritar geometriska objekt, trianglar, fyrhörningar, parallella linjer, räta linjer, linjer som skär varandra, vinklar och cirklar. Beräknar omkrets och vinklar i trianglar och fyrhörningar.
Resonemang
I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer.)
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med - de fyra räknesätten - bråk - geometriska objekt, omkrets och vinklar
Kommunkation
Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt och beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med - de fyra räknesätten - bråk - geometriska objekt, omkrets och vinklar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: