👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vännerna i kungaskogen läsåret 20/21

Skapad 2020-11-02 13:47 i Nolängens förskola Alingsås
Förskola

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

Syfte - varför?

 

Under föregående termin var Vännerna i kungaskogen ett tema vi arbetade efter, dessa figurer var något som barnen verkade intresserade av. Med deras hjälp vill vi under kommande läsår arbeta vidare med fokus på värdegrundsarbetet, vårt interkulturella arbete, samt vårt årshjul i matematik.

 

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra (normer och värden lpfö 18).

 

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften (omsorg, utveckling och lärande lpfö 18).

 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet (omsorg, utveckling och lärande (lpfö 18)

 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska (omsorg, utveckling och lärande (lpfö 18)

 

Var är vi? (Nuläge)

 

behov/intresse hos barnen?

Vi upplever att barnen verkar nyfikna på varandra, exempelvis på barnens olika språk. 

Vi upplever att barnen vill hjälpa varandra. 

Vi ser ett behov av att stärka och utmana barnen i deras språkliga utveckling, samt deras matematiska utveckling. 

behöver vi förbereda fakta?

Vi behöver läsa på materialet som finns kring vännerna i kungariket och om de olika karaktärerna. Så vi är väl bekanta med materialet och karaktärerna.

Vart ska vi?

 

 

Med arbetet hoppas vi att barnen stärks i sitt samspel med varandra. Hur de hanterar exempelvis konflikter, att se varandras likheter och olikheter som styrkor och att på så vis kunna ta hjälp av varandra. Vi hoppas också att under arbetets gång att stärka barnens språk, samt låta barnen att få upptäcka olika matematiska fenomen exempelvis sortering, geometri, taluppfattning, tid och antal.

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Genomförande

Temat börjar med att Vännerna från kungaskogen flyttar tillbaka till förskolan. De har under sommarlovet varit hemma i kungaskogen och kommer nu tillbaka.

Vi har förberett en temalåda/samlingslåda, där vi kan förbereda material och vilken figur från vännerna i kungaskogen som ska vara med. Vi hoppas på så vis på att få en tydligare inramning på våra arbetspass och med vännerna i kungaskogen skapa ett intresse och nyfikenhet att utforska olika saker.

Lådan kan innehålla olika figurer som står för olika inriktningar i läroplanen, för att kunna systematiskt följa upp det som finns med. 

Vi har ett årshjul som vi följer i olika matematiska områden som följer genom hela året.

 

Om vännerna i kungaskogen: 

SNICK

Ekorren Snick tycker om matematik. Han kommer med olika matematiska utmaningar till oss. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

 •  förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 

 •  förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 

SNACK

Igelkotten Snack tycker om rim och ramsor. Han gillar även teckenspråk och kommer hjälpa oss med flera tecken. 

 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, 

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet, 

 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 

RAFFE
Räven Raffe älskar att bygga. Med honom kommer vi konstruera och bygga. Högt, långt och med olika material. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik, 

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och 

 •  förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

BITIS
Kaninen Bitis gillar att hoppa, springa och röra på sig. Tillsammans med henne ska vi göra olika roliga saker.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 •  

ÄLGVIS
Älgen Älgvis är skogens konung. Han värnar om vänskapen och rättvisan. Vi kommer prata om hur man är en bra kompis och om hur det kan kännas när man blir ledsen eller inte får vara med.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 •  sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, 

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, 

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, • fantasi och föreställningsförmåga

 

HOTTAN
Snackiga Skatan Hottan från storstaden. Tillsammans med Hottan kommer vi lära oss mer om naturen! 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 •  förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

 

MARACA
Papegojan Maraca från regnskogen som älskar att sjunga/dansa/skapa/kultur.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet, 

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar

och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik

och dans,

 

Detta är en planering som möjliggör för flexibilitet. Vi kommer kontinuerligt att reflektera kring hur arbetet framskrider, hur väl vi lyckats fånga barnen samt deras intresse. Längs vägen kommer vi att anpassa oss efter barngruppen och även ta tillvara på de intresseområden och funderingar som barnen på olika sätt ger uttryck för. Hur länge vi fokuserar på varje djur och dess intresse beror på hur intresserade och inspirerade barnen är. Vi kommer att använda oss av våra digitala hjälpmedel såsom iPad och projektorer.

 

 

Utvärdering genom bilder, kollegialt och med barnen. Vårt tema kommer synliggöras i verksamheten (bilder) och på lärloggar via unikum.