👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Mina rättigheter och skyldigheter

Skapad 2020-11-02 15:04 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Om nu många länder har bestämt att barn ska ha det bra, varför har inte alla det då? Hur kan man göra för att andra ska få det bättre? Hur kan rättigheter och skyldigheter hänga ihop?

Innehåll

Utgångspunkt

Du har just börjat på en ny skola i en ny klass. Vilka rättigheter och skyldigheter har du för att det ska bli så bra som möjligt? Det ska vi jobba vidare med i detta arbetsområde. 

 

Konkretisering av målen

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du kan:

förklara vad du tycker och tänker om händelser som händer i Sverige och världen. 

- beskriva vad de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen är för något. 

- ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

- förklara vad demokrati är. 

 

För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du, på ett utvecklat sätt, kan: 

förklara vad du tycker och tänker om händelser som händer i Sverige och världen. 

- beskriva vad de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen är för något. 

- ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

- förklara vad demokrati är. 

 

Viktiga ord och begrepp som hör till området:

FN, Unicef, mänskliga rättigheter, barnkonventionen

lagar, regler, normer, värdering

asylrätt, utvisning, flykting

utbildning

religionsfrihet, yttrandefrihet, åsiktsfrihet 

demokrati

diskriminering, alla människors lika värde 

 

 

Genomförande

Arbetssätt och arbetsform: 

Vi kommer att arbeta enligt EPA (enskilt, par, alla) i olika diskussions- och värderingsuppgifter. 

Vi kommer att titta på "Lilla aktuellt", titta på olika filmer, arbeta med sorteringsövningar, läsa texter, skriva texter och ta ställning i olika frågor. 

 

Material:

* filmer från sli.se, ur.se samt studi.se

* Texter ur olika läromedel, ex "Upptäck samhälle" och "Puls samhällskunskap". 

* material från Unicef och Levande historia 

 

Dokumentation och bedömning

Du ska också kunna förklara varför din valda artikel är viktig för dig och andra människor. 

Du kommer också få visa att du kan förklara vad mänskliga rättigheter, barnkonventionen och demokrati är. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
  Sh  C 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6