👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division

Skapad 2020-11-02 15:15 i Rydbo skola Österåker
Grundskola 4 – 5 Matematik
Vi kommer att inleda arbetet med repetition av begreppet multiplikation, samband mellan addition och multiplikation samt den kommutativa lagen, att t.ex. 3 × 5 = 5 × 3. Eleverna tränar på samtliga multiplikationstabeller. Samband mellan multiplikation tas upp, och eleverna får träna på division utifrån tabellerna.

Innehåll

MULTIPLIKATION och DIVISION

Vi kommer att arbeta med området "Multiplikation och division" under några veckor.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du utvecklar dina kunskaper om:

 • multiplikations och divisionstabellerna
 • att multiplicera och dividera, kort division och multiplikations uppställningar
 • sambandet mellan multiplikation och division
 • problemlösning

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att arbeta med:
- Hur addition och multiplikation hör ihop
- Multiplikationstabellerna
- Hur multiplikation och division hör ihop
- Division, dela lika
- Att multiplicera och dividera med tiotal och hundratal ex 8x20, 9X300
- Att välja rätt räknesätt vid textuppgifter
- Problemlösning med multiplikation och division
- Multiplikationsuträkningar med uppställning

HUR?
Undervisningen kommer bland annat att bestå av:
- genomgångar och diskussioner i par och helklass
- genomgång hur man kan tabellträna (träningskort, datorsidor, appar, fingerknep)
- problemlösning.
- färdighetsträning i boken/gleerups och via arbetsblad
- tabelläxor
- Livet i mattelandet

 

Bedömning

När vi har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du visa att du:

 • förstår hur addition och multiplikation hör ihop.
 • kan multiplikationstabellerna 2-10 automatiserat.
 • kan multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60=.
 • förstår hur multiplikation och division hör ihop.
 • kan välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
 • kan förklara orden: multiplikation, faktor, produkt, division, dividera, nämnare, täljare, kvot, dela lika 
 • kan reglerna för kort division med och utan minnessiffra samt multiplikationsuppställning

Uppgifter

 • Matteläxa Mätningar

 • Matteläxa Mätningar

 • Matteläxa

 • Homework Math

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och division

Avpricknings-schema multiplikation

Exempel
Kan ej
På god väg
Kan
Förstår begreppet multiplikation
Multiplikation = (Upprepad addition t ex 3 * 4 = 4 + 4 + 4)
Kan begreppen Multiplikation Faktor * Faktor = Produkt
Ser sambandet mellan multiplikation och division
7 * 6 = 20 20/6 = 7 20/7 = 6
Använder multiplikation automatiserat t o m 5:ans tabell
5 * 5 =
Använder multiplikation automatiserat t o m 10:ans tabell
7 * 8 =
Multiplikation med miniräknare
Kan utföra en multiplikations- uppgift med hjälp av miniräknare
Kan med hjälp av huvudräkning multiplicera med 0:or på slutet
69 * 10 = 69 * 100 = 69 * 1000 = 30 * 70 = 50 * 40 =
Kan med hjälp av någon skriftliga räkne-metod lösa uppgifter där ena faktorn är tvåsiffrig
5 * 78 = 350 + 40 = 390 78 * 5 350 + 40 390 78 * 5 4 390
Kan med hjälp av någon skriftliga räkne-metod lösa uppgifter med flersiffriga faktorer.
43 * 16 = 40 * 16 = 640 3 * 16 = 48 640 + 48 = 688 43 *_ 16 1 258 + 43_ 688
Kan med hjälp av någon skriftlig räknemetod multiplicera decimaltal
4 * 3,35 = 4 * 3 =12 4 * 0,3 = 1,2 4 * 0,05 = 0,20 12 + 1,2 + 0,2 = 13,4 3,35 * 4 2 1 13,40
Ny aspekt

Avpricknings-schema division

Exempel
Kan ej
På god väg
Kan
Förstår begreppet division
Division = Man delar något i delar t ex 20/4, man delar 20 i 4 lika stora delar = 5 (5 * 4 = 20)
Kan begreppen Division Täljare / Nämnare = Kvot
Ser sambandet mellan division och multiplikation
20/ 5 = 4 20/4 = 5 4 * 5 = 20 5 * 4 = 20
Använder division automatiserat t o m 5:ans tabell
25/5 = 16/4 =
Använder division automatiserat t o m 10:ans tabell
42/7 = 63/9 =
Division med miniräknare
Kan utföra en divisions-uppgift med hjälp av miniräknare
Kan med hjälp av huvudräkning dividera med 0:or på slutet
250/10 = 400/200 = 350/100 =
Kan med hjälp av någon skriftliga räkne-metod lösa uppgifter där täljaren är tresiffrig eller mer
128/4 = 100/4 = 25 20/4 = 5 8/4 = 2 128 = 32 4
Kan med hjälp av någon skriftlig räknemetod dividera med decimaltal i täljaren
24,8/4 = 24/4 = 6 0,8/4 = 0,2 6 + 0,2 = 6,2 24,8 = 6,2 4