Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden ht -20 Smultronet

Skapad 2020-11-02 21:43 i Forsbergs minne förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Innehåll

Vilket/vilka mål från Lpfö ska Smultronet arbeta med?

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

Konkretisera målet - Ordförklaring  

Vad betyder detta mål för oss? Gör målet tydligt genom att definiera begreppen.

Barnen ska få möjlighet att:

 • öva sin förmåga att förstå varandras olikheter

 • utveckla sin förmåga att ta hänsyn till andras behov/vilja/önskemål

 • utveckla sin förmåga att respektera andra 

 • våga stå för vad man tycker/vill

 

Målkriterier (Kännetecken)

Hur ser vi att målet är uppfyllt?

 • När vi ser/upptäcker bra sammanhållning mellan barnen och att de leker i olika konstellationer.

 • När vi hör att barnen uttrycker sina egna tankar/behov och att de samtidigt kan lyssna in andras tankar/behov utan att nödvändigtvis vara överens eller ta efter varandra. D.v.s. stå för sina egna tankar/idéer/behov etc.

 • Att barnens förmåga att ge plats åt varandra/turtagning i lekar/samling utvecklats.

Målet är uppfyllt när...

 • ingen individ är “utanför”.

 • förmåga att lyssna in andra/ta hänsyn till andra utvecklas på individ- samt gruppnivå.

 

Barnens intressen och behov (Hur ser nuläget ut?)

Analysera barnens intressen och behov? Vad intresserar dem, vad vill de arbeta med? Hur vill de arbeta?

 • De behöver utmanas i sysselsättning och arbetsformer, i synnerhet efter läsvila.

 • Stor del av gruppen visar intresse för att rita, måla, rita av saker/bilder.

 • Stor del av gruppen visar även intresse för bokstäver, skrift etc.

 

Innehållet - arbetsmetoder

Hur ska vi arbeta och med vad för att nå målet?

 • I bestämda smågrupper vid något tillfälle i veckan, även i helgrupp.

Tema, arbetssätt, metoder?

 • Tema med fokus på en folksaga - “Den fula ankungen” för att lyfta tankar som uppstår kring sagans tema. 

 • Grupplekar och samlingar ute såväl som inne med fokus på samarbetsövningar och turtagning.

 

Utvärderingsmetod

Hur ska vi se att barnen utvecklas i riktning mot målet? 

 • Med hjälp av observationer och dokumentation av det vi arbetat med.

När ska utvärderingen ske? (arbetslagets utvecklingstid och reflektionsvecka tex) 

 • Under reflektionsvecka

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: