Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola Fysik 9A - Ljus, syn och strålning

Skapad 2020-11-02 23:24 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Ljusets utbredning och reflektion, ögats uppbyggnad och synfel
Grundskola 8 – 9 Fysik
I det här området i fysik lär vi oss hur ljus sprids och reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i vatten och glas. Ögat är en viktig mottagare för ljuset och att känna till ögats uppbyggnad och vanligaste synfel ingår i området. Upptäckter inom optiken har lett till ny teknik som förändrat våra levnadsvillkor och du får resonera om hur. Vi arbetar även naturvetenskapligt genom att undersöka ljusstrålar med bland annat hjälp av våra optiklådor. Hur skulle livet se ut för dig om din syn inte fungerade?

Innehåll

Undervisande lärare:

9A, Valentina Hedén, Valentina.tellne@edu.stockholm.se

Mål:

 • Du kan förstå och förklara centrala begrepp, samt sätta dem i sammanhang för att förklara samband mellan fysiska fenomen.
 • Du kan namnge ögats delar och förklara delarnas funktion, såsom hur ögat uppfattar färger.
 • Du kan beskriva några synfel och hur de avhjälps.
 • Du kan ge exempel på olika ljuskällor och förklara hur ljus fortplantas som både en stråle av partiklar och en vågrörelse, samt hur dess hastigheter påverkas av olika medium. 
 • Du kan förklara hur ljus reflekteras i olika slags speglar.
 • Du kan förklara hur ljus bryts i glas och vatten.
 • Du kan förklara att och hur vitt ljus delas upp i ett spektrum av färger.
 • Du kan förklara att vi endast kan uppfatta vissa våglängder av elektromagnetiska vågor och att det är våglängden som skiljer sig i spektrumet samt energinivåer färger har.
 • Du kan förklara hur vita, svarta och färgade föremål reflekterar och absorberar ljus och vilka energiomvandlingar som sker.
 • Du kan beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt.
 • Du kan ge exempel på och förklara användningsområden för ljus och optik (ex buktiga speglar, fiberoptiska kablar, glasögon, mikroskop, teleskop, polarisation m.m.)
 • Du kan förklara hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor.
 • Du arbetar naturvetenskapligt genom att planera, genomföra och utvärdera undersökningar.

Tidsplan:

 

9A

Onsdag 50

Torsdag 50

Fredag 90

41

7/10 Samtalsdag

Hemuppgift energikälla

8/10

Uppgift energikälla
Utvärdering

9/10

Film + undersökningar om ögat

42

14/10

Ögat  

15/10

Ögat

16/10

Test – ögat
Dissektion öga

43

21/10

Normal, reflektionslag, speglar

22/10

Speglar

23/10

Laboration - optiklådor

 

44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

HÖSTLOV

45

4/11

Brytningsvinklar

 

5/11

Färger

6/11

Laboration - optiklådor

46

11/11

NP Muntligt MA, SV, EN

 

12/11

Nytta

13/11

PROV

 

 

Arbetsform:

 • Undersökningar
 • Uppgifter i arbetshäfte
 • Genomgångar
 • Filmer

Litteratur och internet - sidor att hitta fakta och övningar:

 • Fysik spektrum grundbok
  - kapitel 5 (s.131-163)

 • Fysik spektrum light 
  - kapitel 5 (s.91-111)

Filmer:

www.sli.se

 • Ögat – vilket verktyg (DVD 1085, 14 min)
 • Vi lär oss om ljus (DVD 1649, 12 min)
 • Synen, linser, brytning (DVD 2608, 9 min)
 • Vad är elektromagnetisk strålning (EDUS15031, 3 min)
 • Växthuseffekten och hål i ozonskiktet (DVD 2839 14 min)

www.studi.se

 • Konkav och konvex reflektion
 • Ljusets brytning
 • Linser
 • Färger
 • Ozon
           

Bedömning:

 • Användning av begrepp, modeller och teorier enligt kunskapskrav
 • Delaktighet, motiveringar och resonemang i diskussioner och övningar

Ämnesspecifika tillägg;

Viktiga begrepp för arbetsområdet:

 • Reflektion
 • Ljusets hastighet
 • Infallsvinkel
 • Reflektionsvinkel
 • Konkav
 • Konvex
 • Brännpunkt/fokus
 • Brytningsvinkel
 • Normal
 • Totalreflektion
 • Optisk fiber
 • Lins  
 • Vågor
 • Våglängd
 • Vågberg
 • Vågdal
 • Spektrum
 • ROGGBIV
 • Färger      
 • Regnbågshinna
 • Pupill
 • Hornhinna
 • Glaskropp
 • Näthinna
 • Tappar
 • Stavar
 • Synnerven
 • Gula fläcken
 • Blinda fläcken
 • Närsynt
 • Översynt
 • Ålderssynthet 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Åsö grundskola Fysik åk7-9

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: