👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Valen 2020-2021, Uppföljningsperiod 1

Skapad 2020-11-03 07:36 i 123911 Förskolan Äventyret Stockholm Södermalm
Förskola
Barns möte med naturen

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möte med naturen

Under september och oktober har vi haft ett särskilt fokus på natur, samt normer & värden.

VAD: (Innehåll)

Grunden till vårt projektarbete är barns möte med naturen - en hållbar framtid. I uppstart valde vi att visa en film om Allemansrätten med Barr och Pinne räddar världen. Tillsammans med filmen valde vi att ställa några fasta frågor vi bestämt innan. Utifrån detta gav vardera grupp sig iväg ut för att se vart barnens intressen ledde. Pedagoger observerade och gjorde barnen nyfikna. Utifrån barnens intresse har projektgruppernas fokus lett åt olika håll - men med en grund i vår grundplanering. Efter att vi observerat har vi planerat undervisning och diskuterat vad vi behöver tillföra för att nå de mål vi satt upp. 

På Valen har vi i helgrupp haft ett fokus på barns rättigheter. Vi har tittat på filmer om barnkonventionen, lekt samarbetslekar, pratat om demokrati och röstat samt genomfört intervjuer med barnen med fokus på deras delaktighet. Vi har pratat om vad delaktighet innebär och diskuterat hur vi ska göra barnen medvetna om hur de är delaktiga. 

En grund i projektarbetet är barnens eget utforskande. 

Kompostgänget har under sin första period arbetat med gråsuggor. Barnen visade intresse tidigt intresse för vinbärssnäckor - vilket gjorde att vi var ute på jakt efter snäckor. När ett barn sedan hittade en gråsugga spreds det till ett stort intresse i gruppen. Vi pedagoger hakade på och frågade vad barnen önskade lära sig. Vi ställde hypoteser kring de funderingar vi hade och tillförde filmer om gråsuggor, luppar, bilder och böcker. Vi tog med oss lera och kolkritor till Vitabergen för att vidga vårt lärande. Vi utforskande med fler sinnen och tittade samtidigt på bilder på gråsuggor för att räkna hur många ben de hade. Vi pratade om gråsuggors delaktighet i nedbrytningsprocessen och tog med oss gråsuggor till förskolan. Vi matade dem med löv och såg hur löven åts upp. Under hela tiden reflekterande vi med barnen om vad de lärt sig och vad de önskade lära vidare. 

Vi pedagoger har under hela tiden reflekterat över hur och vad vi ska tillföra för att upprätthålla barnens intresse och inspirera till vidare utforskande. 

I november månad ligger fokus på språk och kommunikation. 

VARFÖR (Syfte)

Syftet med projektarbete är att lägga en grund hos barnen till att bli nyfikna, ifrågasättande och utforskande individer. Vi vill ställa hypoteser, ta reda på vart/hur vi kan ta reda på information och sedan reflektera över hur utfallet blev. Området vi arbetar med tillför kunskap kring natur och hållbar utveckling samtidigt som barnen får skapa, tänka, bygga och prova på nytt. 

Under november månad ligger ett särskilt fokus på språk och kommunikation. 

HUR 

Vi har tvärgrupper mellan avdelningar för att nyttja vår personalkompetens så mycket som möjligt. Vi samarbetar på övre plan under hela dagen. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med alla pedagoger. Vi ser oss som en stor avdelning – men delas upp i mindre grupper. Vi har delat in barnen i tre projektgrupper som barnen fått rösta fram namn på. Vi använder oss av röstning för att visa på demokrati. Nedan bild visar på vårt projekterande arbetssätt. 

Valen och Delfinen arbetar tillsammans – uppdelade i tre projektgrupper. Vi 7 pedagoger är uppdelade i på de tre grupperna. Vi arbetar för närvarande i block om 6 veckor – en uppstart/planeringsvecka, 4 projektveckor och en avslutande reflektionsvecka. Efter de 6 veckorna roterar vi pedagoger. Barnen stannar kvar i sin grupp. Vi på Äventyret väljer även att arbeta med fokusområden – vilket innebär att vi i våra projektgrupper arbetar med ett särskilt område i läroplanen. Samtidigt som vi arbetar projekterande.

Projektgruppstid är förmiddagar på tisdagar och torsdagar. Målet är att projektgruppsarbetets doumentation ska vara synligt för barnen under tiden, vilket möjliggör diskussioner barnens sinsemellan.

VEM

I varje tvärgrupp har två eller tre pedagoger ansvar för att planera verksamhet, dokumentera och följa upp.

 

Nu är det tid att formulerar en eller flera projektfrågor, ta stöd av följande punkter:

De olika tvärgrupperna har olika frågeställningar:

- Trädgårdsbarnen har: 

- Hur ser vår stad ut?

- Hur bygger vi upp den?

- Vad består vår stad av?

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 •  
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt. 
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18