Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia åk 6F

Skapad 2020-11-03 09:18 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi övar på att beskriva och förklara grundläggande kemiska begrepp och deras samband. Du får också lära dig om hur kunskapen om kemi har utvecklats genom tiderna. Vi genomför laborationer för att sedan dra slutsatser av dessa och lära oss att arbeta systematiskt och med god säkerhet.

Innehåll

Vi använder boken om Kemi och fysik: Uppslagsfliken samt sida 4-13, 12-15, 30, 42-45, 72-76,87)

Du ska efter genomgånget arbetsområdet kunna redogöra för följande:

 • Vad som menas med - Atom, molekyl, grundämne och kemisk förening
 • Kunna ge exempel på olika egenskaper som kan undersökas
 • Kunna ge exempel på några olika grundämnen och kemiska föreningar
 • Vilka tre former (faser) som ämnen kan ha och vad det är som avgör vilken form ämnet har
 • Vad som menas med ett ämnes smältpunkt respektive kokpunkt
 • Vad fasövergångarna kallas - smältning, stelning, avdunstning och kondensering
 • Kunna rita hur en atom ser ut och kunna placera atomens olika delar: atomkärna, skal, protoner, neutroner och elektroner
 • Kunna förklara ämnens olika faser utifrån hur atomerna rör sig
 • Veta vad som menas med den absoluta nollpunkten och vilken temperaturskala som utgår därifrån
 • Kunna ge några exempel på hur man kan skilja ämnen åt.
 • Kunna beskriva några separationsmetoder och när de är lämpliga att använda
 • Vad som menas med en blandning och en lösning och kunna ge exempel på sådana

Viktiga begrepp:

atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, egenskaper, faser, smältpunkt, kokpunkt, smältning, stelning, avdunstning, kondensering, atomkärna, elektroner, protoner, neutroner, elektronskal, atomrörlighet, absoluta nollpunkten, filtrering, sedimentering, destillering, blandning, lösning

Laborationer: Brännarsäkerhet, smälta tenn, förbränna magnesium, Koka vatten,sortera ämnen utifrån olika egenskaper, filtrering,kromatografi

v 46 Inledande säkerhet, brännare, säkerhetssymboler, temperaturskalor, absoluta noll punkten. 

v 47 Vad är allting gjort av? s 4-13

v 48 Fast, flytande, gas, smältpunkt, kokpunkt sida 12-15

v 49 Egenskaper,Blandningar och lösningar

lab Egenskaper- sortering, grundämnen- kemiska beteckningar, Hur skiljer man ämnen åt? lab Filtrering( sida 30, 42-45 72-76, 87)

v 50 rep Prov ons 11/12

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: