Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årshjul Ugglums Skola Fritidshem

Skapad 2020-11-03 10:13 i Ugglums fritidshem Partille
Det här är en exempelmall som du kan använda för att planera, genomföra och analysera aktiviteter på fritidshemmet.
Grundskola F – 5
Under året genomför vi olika aktiviteter tillsammans för att stärka gemenskapen och sammanhållningen på Ugglums skolas fritidshem.

Innehåll

 

Årshjul Ugglums skolas fritidshem 2020/2021

Utifrån vår Teamplan för fritidshem och planen mot diskriminering och kränkande behandling har vi planerat olika teman och aktiviteter som löper på under året.


MÅLFOKUS:

* Vi vill att alla elever ska känna glädje, lust att lära och nyfikenhet i sin språkliga utveckling
* Vi vill att alla barn känner en gemenskap på Ugglums Skolas fritidshem.
* Vi vill erbjuda aktiviteter som stimulerar barnen till att umgås över åldersgränserna.
* Vi vill att alla elever ska ha möjlighet att utveckla sina egna intressen oavsett ålder, kön, etnicitet etc
* Vi vill skapa lärmiljöer där alla elever får lust att lära och ges studiero
* Vi vill skapa trygga barn som känner sig delaktiga, vill, vågar och kan

 

HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)
Vi har ett årshjul där vi planerat in olika teman och aktiviteter som vi genomför under året. I årshjulet finns även inplanerat när de olika områdena ska planeras. Vi genomför aktiviteter och arbetar med olika temaområden utifrån planeringar som görs på fritidsmöten och enskilda planeringar. Varje fritidshem arbetar på "sitt sätt" vad gäller de temaområden som är inplanerade under året, för att på så sätt få en progression i lärandet. 

 

HUR VET VI ATT ELEVEN LÄRDE SIG DET VI TÄNKT? (UTVÄRDERING)

 

Koppla till Läroplanen nedan. Scrolla ner för att hitta kapitel 4. 

Stödfrågor

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: