Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6B

Skapad 2020-11-03 13:48 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola 6 Matematik
Du kommer få lära dig mer om tal, enheter, skala, procent och även algebra.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesomraden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse for matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Mål

Kap. 6 Tal

Du ska kunna:

- förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform

- läsa och skriva stora tal

- multiplicera heltal till exempel 42 · 38

- multiplicera decimaltal, till exempel 4,8 · 5,4

- dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal

- skriva och förklara vad ett binärt tal är

 

Kap. 7 Enhet och skala

Du ska kunna:

- kunna använda olika enheter för vikt och volym

- kunna använda enheten ton för vikt

- förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet

- förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

 

Kap. 8 Cirkeln

Du ska kunna:

- förklara begreppen diameter och radie

- beräkna cirkelns omkrets och area

- läsa av och tolka ett cirkeldiagram

 

Kap. 9 Problemlösning

När du har arbetat med det här kapitlet ska du

kunna använda följande problemlösningsstrategier

- rita en bild

- prova dig fram

- leta mönster i tal och bild

- arbeta baklänges

Eleverna ska även kunna lösa uppgifter av typen:

- är det nog med fakta

- kombinatorik

 

Kap. 10 Målgång

I det här kapitlet får du möjlighet att repetera och träna mer på det du hittills lär dig om:

- taluppfattning

- räknesätten

- bråk

- procent

- sannolikhetslära

- algebra

- geometri

- statistik

- samband och förändring

- problemlösning

 

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar.
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 6B.
 • Par- eller grupparbete
 • Diagnoser till varje kapitel.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och utifrån resultat på diagnoser och provräkningar samt utifrån resonemang vid problemlösning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: