Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Social Kompetens Östra HT2020 /Rävlanda

Skapad 2020-11-03 16:12 i Familjedaghem Härryda
Förskola
Planering för arbetet med Social Kompetens hösten 2020 för Rävlanda och Hindås

Innehåll

Planering fokusområde

 

1. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga, (Rävlanda)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, (Hindås)


2. Vilka möjligheter ska vi erbjuda barnen?

        1. Vad gör vi? Hur gör vi? 

Tillsammans med barnen arbetar vi med barnkonventionen samt planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi tar varje vecka fram en artikel ur Barnkonventionen som vi går igenom tillsammans med barnen.

Vi läser Kompis-böckerna och diskuterar kring dem. Vi läser även böcker som tar upp normrytande ämnen för att belysa allas lika värde.  

Vi använder oss av styrda lekar, dels för att öka samhörigheten i gruppen men också för att i leken få möta anpassade utmaningar för att öka tilliten till sin egen förmåga. 

Vi föregår med gott exempel och tänker på vårt bemötande gentemot barnen och varandra samt använder oss av relationell pedagogik. (Vi ska mötas i barnens bubbla/värld). 

Vi samtalar med barnen innan leksituationerna om hur vi ska bemöta varandra i leken och hur vi agerar om konflikter uppstår. Vi ger barnen möjlighet att komma med förslag som vi sedan kan återgå till vid ev konflikt. Förbereda barnen på vad som ska hända och vad som förväntas av dem.

 

        2. Vilka verktyg och vilket material behöver vi?

Böcker
Lekpåse 
   - förslag på lekar
Material från Barnkonventionen
    - https://minarattigheter.se
Planen mot diskriminering och kränkande behandling
Ipad 
   - filmer som berör barnkonventionen
   - appar som innehåller ämnen som social kompetens

 

3. Hur kan miljön anpassas till barngruppen samt fokusområdet för att kunna bidra till utveckling och lärande på bästa sätt? 

Vi ska vi använda aktivitetstavlan för att delta i leken i större omfattning. Vi väljer ut så många aktiviteter att välja på som vi är pedagoger så att en vuxen kan befinna sig i varje grupp. 
Tillgängliga lekpåsar

 

4. Hur ska vi arbeta för att väva in de övergripande målen i fokusområdet?

      1. Demokrati, delaktighet och inflytande 
Aktivitetstavlan skapar möjligheter för barnen att välja aktivitet och bidrar till att barnen får syn på sitt egna inflytande i verksamheten. 
Rösta fram vilken bok vi ska läsa, visa på demokrati. 

      2. Skapande, kreativitet och digital kompetens
Hindås: Barnen skapar egna bordstabletter för att undvika konflikter och risk för kränkning
Rävlanda: Tillsammans med barnen fixa iordning aktivitetstavlan - ha med ateljén som en aktivitet 

      3. Genus och likabehandling
Böcker
Relationell pedagogik
Samarbetslek

      4. Hållbar utveckling
Den sociala biten av hållbar utveckling handlar om att vi ska ha ett samhälle där vi fungerar bra tillsammans och kan hantera konflikter på ett bra sätt.

      5. Motorik och hälsa 
Motoriska samarbetslekar
Vi fokuserar på den mentala hälsan, hur bidrar konflikter och konflikthantering till vårt välmående?

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: