Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk & kommunikation- Bamse

Skapad 2020-11-03 17:52 i Bålbro förskola Norrtälje
Förskola
Skalman har uppfunnit en robot som har fått namnet Fem. Skalman vill nu att Bamse och barnen ska hjälpa roboten att förstå ett verbalt språk. Fem har ett bra minne, men förstår i nuläget endast teckenkommunikation.

Innehåll

 • Innehåll

Generativ fråga:

Hur kan ... kommunicera så att ... förstår? 

Vad och varför?

Alla barn på förskolan har inte ett utvecklat verbalt språk utan dem gör sig förstådda på andra sätt. Ibland kan det vara svårt att förstå och kommunikationen kan lätt bli missförstådd, vilket ofta skapar frustration. Med hjälp av tecken som stöd som barnet har en förmåga att ta till och lära sig redan från 9 månaders ålder kan vi undvika missförstånd och samtidigt stötta barnen i deras verbala språkutveckling. När vi pedagoger använder tecken som stöd i samtal med barnen så blir kommunikationen tydligare och vanligtvis pratar vi långsammare för att hinna teckna samtidigt. 

Syfte

Barnen ska få en förståelse av begreppet kommunikation. Hur man kan göra, vad man bör tänka på och varför det är viktigt.


Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Ett budskap kan endast nås fram om det sänds på ett språk som mottagaren förstår. Hela livet blir därför inte bara kommunikationen, utan hur vi kommunicerar, är otroligt viktigt för att vi ska kunna lära oss och växa men också samarbeta. Varje tillfälle till kommunikation innebär en chans till personlig utveckling som Mats Dahlkwist skriver i sin bok om kommunikation. Vårt minne av synintryck är mycket starkare än vårt minne av ord och därför bör mer tid läggas ner på att utveckla vårt kroppsspråk. Ett språk kan ses som en kod, som bara en viss grupp människor har tillgång till (s.53-54).   

 

Övergripande mål

 

MÅL ur Lpfö18


18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

Barnens förförståelse visar sig:

I samtal, i vardagliga handlingar, i videoupptagningar och observationer. Genom repetition & reflektion och i de aktiviteter vi erbjuder.

Specifika mål

Det yttersta målet med detta område är att alla barn minst ska erövra ett språk att uttrycka sig på och utveckla sina förmågor att läsa av och lyssna in andras kommunikationssätt.

 

Det första specifika delmålet är att alla barn i grupp 3-4 ska känna igen, kunna teckna och benämna grundfärgerna blå, röd och gul samt kunna programmera roboten att göra uppdrag med färger. 
Grupp 2 ska kunna
känna igen, teckna och benämna grundfärgerna blå, röd och gul. 
Grupp 1 ska känna igen grundfärgerna när vi pedagoger tecknar och visar på saker med respektive färg.  

Barnens nya vetande visar sig när:

I samtalet: När barnen lyssnar in och bekräftar innehållet i ett samtal. När de kommunicerar tydligt och ibland med en variation av uttrycksformer. 
I vardagliga handlingar: När barnen utvecklat sitt sätt att uttrycka sig på för att göra sig förstådda samt läsa av, lyssna in och bekräfta andras sätt att kommunicera på. 

Delmål 1: När barnen i grupp 3-4 visar förståelse för grundfärgerna och kan programmera roboten till att genomföra färguppdragen. 
                När barnen i grupp 2 
                När barnen i grupp 1


Barnens begrepp

Kommunikation 

1. Titta

2. Lyssna

2. Bekräfta

4. svara

Programmering

TYDLIGHET

Instruktioner

 

Förskollärarnas och barnskötarnas förhållningssätt och kunskaper

Vi måste bli bättre på att kommunicera på andra sätt än med ett verbalt språk. Tecken som stöd och bilder ska utgöra en större del av utbildningen för att nå fram till de  barn som ännu inte har ett utvecklat verbalt språk än alternativt svårigheter med att ta med hjälp av ord ta in det vi kommunicerar.   

Utvärdering

Görs kontinuerligt på reflektion genom att ta med oss dokumentationsmaterial som vi reflekterar utifrån.
Vi samlar också in material till utvärdering utifrån barnreflektioner som görs kontinuerligt utifrån våra aktiviteter med hjälp av upprepning och återberättande i form av bilder/film och samtal.

Hur vet vi att vi har nått våra mål, när temat är avslutat?

Vi vill se ett nytt förhållningssätt där barnen lyssnar in varandra. Att de närmat sig en förståelse av andra människors behov och kan uttrycka det i ord och handling är vi en god bit på väg.

 

2.a KRITERIER

 

Äldre barn: börjar närma sig målet när de visar på att de tagit till sig samtalets trafikregler. Att det krävs turtagning i en kommunikation mellan två individer. Att de uttrycker sig verbalt men också kan förstärka det uttalad ordet med andra uttrycksformer.

 

 

Yngre barn: När de yngre barnen erövrat minst ett sätt att uttrycka sig på så att andra förstår börjar vi närma oss målet

 

2b. Utvärderingssätt

Baklängesplaneringen öppnas upp på PUT-tid och stäms av minst var tredje månad för att kvalitetssäkra att rätt saker prioriteras.  

Reflektion och analys sker under reflektionstillfällena.

 

3. Aktivitetsplan

 

Barnen ska få möta och öva sig i att kommunicera med roboten. Att programmera koder som så tydligt som möjligt förklarar en uppgift.

 

Vi filmar första och sista tillfället för att se vilken utveckling barnen har gjort Skalman kommer att skicka nya uppdrag till barnen. 

 

 

3.a Startaktivitet

 

Göra en film där Bamse och Vargen träffar en robot som Skalman skapat. Skalman har lämnat ett brev med ett uppdrag med att måla roboten. Bamse och vargen når inte färgerna utan behöver få roboten att ta ner färgen åt dem. Men varför gör inte roboten som Bamse och Vargen säger åt den? När Bamse tecknar en färg reagerar roboten och hämtar ett svart föremål, men tyvärr fel sak. Roboten förstår till en börjar bara teckenkommunikation/bilder och därför lyckas inte Bamse och Vargen lösa uppgiften. 
Roboten har ett bra minne, men den kan inte så mycket än och behöver lära sig. 

vad var det Bamse gjorde som fick roboten att förstå? 

 

 3b Formativ uppföljning

 Vi analyserar och sammanställer baklängesplaneringen i slutet av november.

Genom upprepning och repetition av en och samma aktivitet kan vi följa barnens utveckling från ett tillfälle till nästa. För att utmana barnen kommer vi att lägga på svårare utmaningar vart eftersom. 

3c Lärandemiljö

 • Tecken som stöd

 • Bilder & text på samtliga ting på avdelningen

 • Språkkartor i rolleksrummet
 • Bildstöd på knippen hos samtliga pedagoger
 • Skogen med grodan Gru och Iggy igelkott
 • vi synliggör språk och bokstäver när vi lämnar förskolan. Vi har också alltid med alfabetet i en väska för att erbjuda bokstäver till de som visar intresse
 • Bamsehörnan/programmering-beebots 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: