Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möten med vär(l)den, Språk & kommunikation DIGITALISERING

Skapad 2020-11-04 12:14 i Tiunda förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Det ska vara ROLIGT, TRYGGT och LÄRORIKT att vara såväl barn som vuxen hos oss på Tiunda förskola! Arbetet med värdegrunden ska genomsyra utbildningen - organisation, undervisningen, alla möten och aktiviteter under hela läsåret. Språk, lärande och identitet hänger samman. Kommunikation är en mänsklig rättighet och Barnkonventionen har blivit lag. Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter! Följ med på vår kunskapsresa! Vi har många spännande möten med vär(l)den att se fram emot. Under resan vill vi skapa hopp och framtidstro för en hållbar framtid. I november fördjupar vi oss inom målområdet DIGITALISERING.

Innehåll

Vi på Tiunda förskola har det här läsåret, 2020 -2021 valt fokusområde

MÖTEN MED VÄR(L)DEN, SPRÅK & KOMMUNIKATION.

Syftet med vårt valda fokusområde är att satsa extra mycket på förskolans gemensamma värdegrundsuppdrag. Det ska vara ROLIGT, TRYGGT och LÄRORIKT att vara såväl barn som vuxen hos oss på Tiunda förskola! Arbetet med värdegrunden ska genomsyra utbildningen - organisation, undervisningen, alla möten och aktiviteter under hela läsåret. 

Att arbeta med språk och kommunikation är ett värdegrundsarbete i sig. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Kommunikation är en mänsklig rättighet! Språk och kommunikation är en förutsättning för att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Med språket kan vi signalera delaktighet, respekt och trygghet. Vi strävar efter att skapa positiva, språkliga sammanhang där alla blir lyssnade till och där alla får uttrycka sig. Språkliga sammanhang som gör att barnens självkänsla, medmänsklighet, tolerans och delaktighet främjas.

Vi pedagoger startade upp arbetet med läsårets fokusområde vid studiedagen i juni. 
Varje månad väver vi in ytterligare ett av läroplanens målområde i arbetet med Möten med vär(l)den, språk & kommunikation. Givetvis arbetar vi med hela läroplanen ämnesintegrerat under hela läsåret men vi kommer att fördjupa oss extra mycket i ett nytt målområde för varje månad. Normer, värden samt språk & kommunikation var prioriterade målområden i augusti och september. I oktober fördjupade vi oss i målområdet naturvetenskap. I slutet av månaden analyserade vi så kallade undersökningsfasen och valde projekt.

Val av projekt

Med barnens nyfikenhetsfrågor och önskemål om ny kunskap har vi påbörjat vårt projektarbete som vi troligtvis tänker namnge

TÄNK OM...

Ett projektarbete om LIKA och OLIKA, FAKTA och FANTASI.

Det är också ett projektarbete om att lära sig att tänka. Tankebubblan är en återkommande symbol som vi ofta samtalar om.

Vi vill ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

Vi vill dessutom ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hållbar utveckling.

Undervisningen är både planerad och spontan.

 

Enligt läroplan för förskolan, Lpfö 18 ska utbildningen ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort infor­ mationsflöde och kontinuerlig förändring.

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlig­ het att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i för­ skolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.


Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och förmåga att skapa med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, fantasi och föreställningsförmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, djur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur, förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Vad?

 

Archaeologist Paleontology Mission, Ice Age

Leka paleontologer digitalt. Hacka fram dinosauriefossiler och pussla ihop delarna.

Blue-Bot - kodning


NE författa

 

Djuren i Afrika, Asien

 

Uppgifter

  • Vecka 45, Möten med vär(l)den, språk & kommunikation DIGITALISERING

  • V. 46, Möten med vär(l)den, Språk & kommunikation DIGITALISERING

  • Vecka 47, Möten med vär(l)den, Språk & kommunikation. Digitalisering

  • V. 48 Möten med vär(l)den, Språk & kommunikation - Digitalisering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: