👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering v 46 Taltrast/Björktrast

Skapad 2020-11-05 08:28 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 46

 

Lektionsplanering Grupp: Taltrast/Björktrast

 

Måndag: 9/11

 

Lektion 1: Promenad till Dungen

Lektion 2: Naturvetenskap och teknik

Lektion 3: Före Bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Nu har vi besökt alla barns adresser i Bara. Vi kommer gå tillbaka till Dungen som vi inte har varit vid på länge. Detta för att utforska Bara och låta barnen utforska en plats de är bekant med men inte varit vid på länge. Få in Google Earth genom att titta på Dungen där först.

I Dungen kommer vi samtala och utforska naturvetenskap och teknik med fokus på hösten. Detta för att få förståelse för årstider och hur naturen skiftar. 

Vi kommer dela in Taltrast och Björktrast i vars en grupp och ha före Bornholmssamling. Detta för att alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina intressen och behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1: Grön flagg-dag

Lektion 2: Före Bornholm

Lektion 3:

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Denna dag har vi en Grön flagg-dag och vi har ett separat schema över vad vi kommer göra under dagen. Fokus kommer ligga på natur och djur och vi kommer gå runt i Bara och låta barnen synliggöra detta. Andra aktiviteter tillkommer

 

Före Bornholmssamling, se ovan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1: Konstruktion och teknik

Lektion 2: Tematiskt arbete

Lektion 3: Reflektion av veckobrev

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 Björktrasten går iväg på gymnastik med de andra barnen födda -15 under förmiddagen. Taltrasten stannar kvar och har matematikaktiviteter med fokus på klassificering och kategorisering. Detta för att barnen visar intresse för detta och behöver utmanas vidare.

Vi kommer börja med ett nytt projekt i vårt tema med att skapa hus. Barnen kommer få undersöka olika hus och sedan få bygga ett egen själv. Detta för att få in konstruktion, skapade och matematik med koppling till de hus som vi studerat på våra utedagar. 

Innan lunch sitter barnen och får reflektera över vårt veckobrev. De får välja och kommentera bilder och berätta om veckan som gått. Detta för att barnen ska få inflytande i vår verksamhet samt möjlighet att fundera och reflektera över vår verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18