👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

Skapad 2020-11-05 12:17 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Den här kursen ger dig möjligheten att arbeta tvärvetenskapligt. Genom att göra en fördjupning tränar du på att arbeta med ett vetenskapligt arbetssätt samt öva upp ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehåll

Syfte:

I denna kurs får du möjlighet att göra en fördjupning som tränar dig till ett allt mer fördjupat vetenskapligt arbetssätt och förhållningssätt. Arbetet möjliggör att arbeta med en fördjupning där du ska omsätta dina kunskaper i handling, dvs träna på att arbeta källkritiskt, få kunskap om olika vetenskapliga metoder och sedan uttrycka kunskaperna både muntligt och skriftligt. Vi kommer att koppla kursen till gymnasiearbetet.

 

Du ska få möjlighet att utveckla följande: 

Få kunskaper om det kunskapsområde du valt samt bearbeta, analysera dessa kunskaper.

Utveckla förmågan att använda begrepp, modeller, metoder och teorier som hör till ditt kunskapsområde.

Utveckla förmågan att arbeta källkritiskt i förhållande till dina källor samt ha ett kritiskt förhållningssätt i din arbetsprocess. 

Utveckla ett vetenskapligt arbetssätt och presentera dina kunskaper både skriftligt och muntligt. 

 

Tidsplan:

Kursen sträcker sig över hela läsåret och kopplas samman med övergripande planeringen för gymnasiearbetet. 

Vecka 45 - 47: Vi fokuserar på metoder/metodträning och fortsätter med skrivarbetet.

Vecka 48 - 50: Fortsatt skrivarbete samt förberedelser inför halvvägsredovisningen.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara arkeologi, EU, freds- och konfliktfrågor, globala utvecklings- och rättvisefrågor, interkulturell kommunikation, kriminologi, litteratur på olika språk, lokala eller regionala studier, mediekommunikation, miljöhistoria samt tolkning och översättning. Samband mellan kunskapsområdet och omvärlden.
  Hum  -
 • Vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.
  Hum  -
 • Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.
  Hum  -
 • Praktiska tillämpningar av kunskaper inom området, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället eller i form av till exempel fältstudier, rollspel och undersökningar.
  Hum  -
 • Uttrycks- och presentationsformer som är relevanta för kunskapsområdet och för humaniora eller samhällsvetenskap i allmänhet, till exempel debattartiklar, muntliga framställningar, utställningar och vetenskapliga rapporter. Anpassning till syfte, mottagare och situation.
  Hum  -

Matriser

Hum
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering - HUMHUM00S

E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Eleven redogör utförligt för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.
Se samband
Dessutom beskriver eleven översiktligt enkla samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven utförligt samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.
Analysera, diskutera
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med viss säkerhet några frågor inom kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet några frågor inom kunskapsområdet.
Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar med säkerhet flera frågor inom kunskapsområdet.
Begrepp, metoder, teorier
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet
I arbetet använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.
Aspekter, slutsatser
Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar enkla slutsatser om resultat och valda metoder.
Dessutom diskuterar eleven utförligt olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika aspekter av kunskapsområdet och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om resultat och valda metoder med hänvisning till relevanta källor.
Söka, granska källor
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med viss säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med enkla omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
I arbetet söker, granskar och tolkar eleven med säkerhet information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med nyanserade omdömen källornas relevans och trovärdighet. Dessutom formulerar eleven sig självständigt i förhållande till källorna.
Tillämpa kunskaperna praktiskt
Eleven tillämpar med viss säkerhet och i samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med viss säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Eleven tillämpar med säkerhet och efter samråd med handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.
Presentera muntligt och skriftligt
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som till viss del är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av någon relevant uttrycks- och presentationsform.
Eleven presenterar med viss säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som i huvudsak är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av några relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Eleven presenterar med säkerhet kunskaper inom området på ett sätt som är väl anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av flera relevanta uttrycks- och presentationsformer.
Självständighet
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.