Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen / I am a healthy kid

Skapad 2020-11-05 13:36 i Atlasskolan Linköping
Students will learn about the human body, senses and how to stay healthy.
Grundskola 1 – 0 NO (år 1-3) Biologi Bild Svenska Idrott och hälsa Svenska som andraspråk
Under detta tema kommer du att lära dig mer om människokroppen. Vi kommer arbeta med kroppen och vår hälsa, lära oss om våra kroppsdelar, organ och sinnen och vad de är till för. Vi kommer även att lära oss om vad och hur vi ska göra för att kroppen ska må bra.

Innehåll

Our body is a fanstastic machine that needs care. We will learn about the human body.  We will study about the organs, systems, senses and how to stay healthy.  We will learn how food, sleep, hygiene, motion and social relationships are needed to feel well. 

 

Det här ska vi lära oss:

 • Betydelsen av mat, sömn, motion och sociala relationer för att må bra
 • Om några av människans organ, kroppsdelar, deras namn och funktion
 • Om människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak och doft med hjälp av olika sinnen
 • Läsa, lyssna och skriva en enkel faktatext med bild

 

Så här ska vi arbeta:

 • Diskutera (EPA)
 • Läsa och lyssna 
 • Titta på faktafilmer
 • Skriva individuella och enskilda faktatexter
 • Rita och måla
 • Använda i-pad

 

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att delta i gemensamma diskussioner
 • Din förmåga att lyssna och följa instruktioner
 • Din förmåga att skriva en enkel faktatext, gemensamt eller individuellt
 • Din förmåga att berätta och känna igen några av våra kroppsdelar, organ samt vad de har för funktion
 • Din förmåga att berätta och känna igen några av våra sinnen och dess funktion

 

 

What we are going to learn:

 • The importance of food, sleep, exercise and social relationships to feel well
 • About some of the human organs, body parts, their names and function
 • About human experiences of light, sound, heat, taste and smell with the help of our different senses
 • Read, listen and write a simple factual text with an illustration

 

How we will work:

 • Class Discussion  (IPA -Individual, in pairs, whole class)
 • Read and listen
 • Watch factual films
 • Write a simple factual text
 • Use drawings and images
 • Use the i-pad

 

What will be assessed:

 • Your ability to participate in joint discussions
 • Your ability to listen and follow instructions
 • Your ability to write a simple factual text, in pairs or individually
 • Your ability to tell and recognize some of our body parts, organs and what their function is
 • Your ability to tell and recognize some of our senses and their function

Uppgifter

 • I am a healthy kid -factual text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1

Matriser

NO Sv Bi Bl Idh SvA
Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva
Skriva faktatext
 • Sv
 • Sv
 • SvA
 • SvA
Kan skriva någon fakta om kroppen.
Kan skriva flera fakta om kroppen.
Kan skriva en längre faktatext från flera källor, med egna ord, där innehållet framgår klart.
Fakta
Kroppsdelar, organ och sinnen
 • NO
Känna till någon kroppsdel, något organ eller sinne.
Känna till flera kroppsdelar, organ och sinnen samt deras huvudsakliga funktion.
Kunna namnge många kroppsdelar, organ och sinnen samt deras huvudsakliga funktion.
Muntlig framställning
Redovisa i grupp inför klassen
 • Sv
 • SvA
Iakttar när gruppen redovisar för klassen.
Deltar delvis när gruppen redovisar för klassen.
Deltar aktivt vid redovisningen.
Samtala
Diskutera, EPA
 • Sv
 • SvA
 • NO
Deltar något i samtal om kroppen.
Deltar delvis i samtal om kroppen.
Deltar aktivt i samtal om kroppen.
Diskutera
Hälsan
 • Bi  1-3
 • Sv   1
Kan berätta något om hur man ska göra för att vara hälsosam.
Kan berätta och diskutera bra aspekter för god hälsa.
Kan berätta och diskutera och jämföra bra och dåliga aspekter för god hälsa.

NO Sv Bi Bl Idh SvA
I am a healthy kid

Level 1
Level 2
Level 3
Reading and Writing
Write a factual text about the body.
 • Sv
 • Sv
 • SvA
 • SvA
Can write something about the body.
Can write several facts about the body.
Can write a longer factual text from several sources, in his own words, where the content is clear.
Knowledge of facts
Body parts, organs, systems and senses.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Knows something about body parts, organs and senses.
Can identify body parts, knows about body systems and how our senses work.
Can name and identify body parts, organs, talk about systems and how our senses work.
Oral participation
Participates in class discussions.
 • Sv
 • SvA
Listens during class discussions.
Sometimes participates during our class discussions.
Actively participates during our class discussions.
Discussions
Contributes in class discussions with factual information (IPA= Individual, in pairs, all together)
 • Bi  1-3
 • Bi  1-3
 • Sv
 • SvA
Can mention something about the body.
Can add factual information about the body and its functions as well as the senses.
Actively participates and shares information about the body, systems, functions and senses.
Knowledge
Health
 • Bi  1-3
 • Sv  1-3
 • SvA
Can tell something about how to stay healthy.
Can tell and discuss good healthy habits.
Can tell, discuss and compare good and bad health habits. Can answer: how to be a healthy kid?
Reading and Writing
Write a factual text about healthy habits.
 • Sv
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA
 • SvA   3
 • SvA   3
 • SvA   3
 • NO  1-3
Can write something about being healthy.
Can write several facts about how to maintain a healthy body.
Can write a longer factual text from several sources, in his own words, where the content is clear and compare and contrast good and bad habits to have a healthy body.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: