Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2020-11-05 16:13 i Vollsjö skola Sjöbo
Svenska årskurs 1
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom svenskundervisningen i årskurs 1 kommer du att få utveckla din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

Eleven kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Eleven kan använda modern teknik som ett verktyg för kommunikation och lärande.

 

Skolans värdegrund och uppdrag

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll:

 • Alfabetet
 • Sambandet mellan ljud och bokstav
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg
 • Att lyssna och kunna återberätta i olika samtalssituationer
 • Skapande av texter där ord och bild samspelar
 • Berättande texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, bilderböcker, kapitelböcker och sagor. Berättande texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

Så här ska vi arbeta: 

 • Leka med språket på olika sätt, t ex rimord och sammansatta ord
 • Arbeta med bokstäverna och bokstavsljuden på olika sätt
 • Skriva olika texter på dator och för hand
 • Läsa olika texter (både enskilt och i grupp/tillsammans)
 • Titta på program som Livet i bokstavslandet
 • Samtala och diskutera kring olika texter

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • namnge alla bokstäverna i alfabetet, veta hur de låter och hur de skrivs
 • läsa ord och enklare meningar
 • läsa om och korrigera dig själv på uppmaning från läraren
 • visa förståelse vid egen läsning genom kommentera och återge något av det lästa
 • visa förståelse vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra med egna erfarenheter
 • skriva meningar med stora och/eller små bokstäver och mellanrum mellan orden
 • använda stor bokstav och punkt

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Läs- och skrivutveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Avkodning
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter. Eleven läser ord och enkla meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven läser texter med flyt och förståelse.
Läsförståelse
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt. Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Skriva
Eleven har skrivriktningen klar för sig. Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra. Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Beskrivande och berättande texter
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning [röd tråd och i huvudsak fungerande handling]. Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår [blir begripligt].
Meningsbyggnad och skiljetecken
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Mellanrum
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Stavning
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: