Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA flyta eller sjunka

Skapad 2020-11-05 20:07 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Vi jobbar med NTA-temat Flyta eller sjunka.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vissa saker flyter, vissa saker sjunker. Vissa saker kan både sjunka och flyta. Hur går det till? I detta tema ska vi fördjupa våra kunskaper kring föremåls flytförmåga och vad det egentligen är som avgör om ett föremål flyter eller sjunker. När du och dina kamrater arbetar tillsammans, kommer ni att behöva plocka fram allt vad ni har av nyfikenhet och upptäckarlust.

Innehåll

Under vecka 45-50 kommer vi att arbeta med NTA (naturvetenskap och teknik för alla) -temat flyta eller sjunka. 

Arbetsområdet avslutas med en skriftlig examinerande textfråga med utrymme att visa sin kunskap efter avslutat arbetsområde.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • Planera och genomföra en undersökning
 • Beskriva och förklara fakta, historia och naturvetenskapliga teorier
 • Dokumentera, samtal och diskutera

Konkretisering av mål

Vi kommer att jobba med att:

 • träna på att ställa hypoteser
 • motivera ställda hypoteser
 • planera och genomföra undersökningar systematiskt
 • dokumentera resultat i text, bild, tabeller och diagram
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • läsa och tolka texter

Arbetssätt

 • Planera, genomföra, utvärdera och dokumentera systematiska undersökningar kring hur flytförmågan hos olika föremål är beroende av vikt, storlek, form samt vattnets lyftkraft
 •          Läsa och tolka texter om hur båtar utvecklats och förändrats genom historien och diskutera vilken betydelse de haft för människors liv och samhällets utveckling
 •      Dokumentera alla undersökningar och arbetsmoment i ditt personliga arbetshäfte
 •  Läsa om Arkimedes och andra forskares undersökningar och upptäckter och diskutera naturvetenskapliga arbetsmetoder, liksom vad upptäckterna betytt för vår förståelse av fenomen i vår omvärld
 • Fördjupa dina kunskaper kring hur teknik och tekniska lösningar används och utvecklas inom temaområdet

Viktiga begrepp

 • Flyta
 • Sjunka
 • Förutsägelse
 • Cylinder
 • Flytförmåga
 • Vikt
 • Volym
 • Densitet
 • Arkimedes princip

Bedömning

Du blir bedömd på:

 • hur du kan planera och genomföra olika undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga
 • hur väl du kan jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag hur undersökningen kan förbättras / planera en egen undersökning
 • hur du kan dokumentera dina undersökningar i text, bild, tabell och diagram.
 • hur väl du kan beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga med hjälp av ord och begrepp som är relevanta
 • hur du resonerar om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga
 • Dina kunskaper om fysikaliska fenomen, teorier och historia

Uppgifter

 • Inlämning av slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Fy Tk
Flyta eller sjunka

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

F
E
C
A
Genomföra undersökningarna
Planera och genomföra undersökningar som rör ett föremåls flytförmåga
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du planerar och genomför undersökningarna med mycket stöd. Du kan bidra till att formulera någon enkel fråga. Du kan bidra till att utforma en egen planering. som det går att jobba efter.
Du planerar och genomför undersökningarna med lite stöd och kan formulera någon egen fråga. Du kan utforma en egen planering. som efter någon bearbetning går att jobba efter.
Du planerar och genomför undersökningarna självständigt och kan formulera många egna frågor. Du kan utforma en egen planering som det direkt går att arbeta efter.
Förutsägelser/ Hypoteser
Göra förutsägelser med motivering genom stöd av fakta och egna erfarenheter innan undersökningarna
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Eleven kan göra förutsägelser där någon enkel motivering framkommer.
Eleven kan göra förutsägelser med enklare motiveringar utifrån fakta eller egna erfarenheter.
Eleven kan göra systematiska förutsägelser samt motivera dessa med underbyggd fakta eller egen erfarenhet.
Använda utrustning
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan med stöd använda utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra ett enkelt resonemang om någon likhet/skillnad och vad de kan bero på. Du kan bidra med något enkelt förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra ett mer detaljerat resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du kan ge något förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och föra detaljerade och välformulerade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på. Du kan ge ett flertal konkreta förslag som kan förbättra undersökningen.
Slutsatser
Du kan dra slutsatser utifrån dina undersökningar, iakttagelser och dokumentation.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan utifrån dina resultat formulera någon enkel slutsats.
Du kan utifrån dina resultat formulera ett flertal slutsatser.
Du kan utifrån dina resultat formulera ett flertal slutsatser där det tydligt framgår vad du baserar dessa på.
Dokumentera dina underökningar i text och bild
Du skriver och ritar om dina undersökningar, t.ex. genom att göra skisser, ritningar och tabeller.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan med stöd göra dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan självständigt göra dokumentationer i text och bild som är tydliga och lätta för andra att förstå.
Du gör självständigt dokumentationer i text och bild där undersökningens genomförande, resultat och slutsatser tydliggörs.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

F
E
C
A
Beskriva , förklara och använda begrepp
Beskriva och ge exempel på vad som påverkar ett föremåls flytförmåga, med hjälp av begreppen tyngdkraft, lyftkraft, massa, volym, form, densitet
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan ge exempel på och beskriva något som påverkar ett föremåls flytförmåga och använder dig av något begrepp som du kan förklara.
Du kan förklara och visa på hur olika faktorer påverkar ett föremåls flytförmåga och använder några begrepp på rätt sätt som du kan förklara.
Du kan beskriva, förklara och visa på hur olika faktorer påverkar ett föremåls flytförmåga och använder de flesta relevanta begrepp på rätt sätt som du kan förklara. Du kan även dra slutsatser kring likheter hos föremål som har liknande flytförmåga och vad detta beror på.
Föra resonemang
Resonera om olika sätt att ändra ett föremåls flytförmåga
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring om ett föremål flyter/sjunker.
Du kan föra utvecklade resonemang kring om ett föremål flyter/sjunker samt förklara varför baserad på egna erfarenheter.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring om ett föremål flyter/sjunker samt förklara varför. Du kan även förtydliga genom att ge exempel och använda dig av fakta.

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

F
E
C
A
Samtala och diskutera
Samtala om och diskutera frågor som rör hur människan på olika sätt konstruerat och utnyttjat båtar genom historien.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Tk  E 6
Du deltar i samtal och diskussioner som berör temat om hur båtar i historien konstruerats och utnyttjats. (genom att ställer frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.)
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner som berör temat om hur båtar i historien konstruerats och utnyttjats samt kan berätta om hur båtar använts i historien. (genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.)
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner som berör temat om hur båtar i historien konstruerats och utnyttjats samt kan berätta om och förklara om hur båtar använts i historien. (genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem)
Historiska upptäckter och personer
Berätta om Arkimedes upptäckter och vad dessa betytt för människors liv och vår förståelse av fenomen i vår omvärld
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan berätta kortfattat om vad Arkimedes princip är.
Du kan förklara hur Arkimedes princip fungerar.
Du kan på ett tydligt sätt förklara hur Arkimedes princip fungerar och beskriver principen på ett noggrant sätt.

Teknik och tekniska lösningar

F
E
C
A
Tekniska lösningar
Redogöra för hur den bästa tekniska lösningen för att maximera en last bör utformas.
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur man ska bygga bäst för att få pråmen med kulorna att ta mest last.
Du kan på ett tydligt sätt beskriva hur man ska bygga bäst för att få pråmen med kulorna att ta mest last och använder dig av begreppet volym.
Du kan på ett detaljerat sätt beskriva och förklara hur man ska bygga bäst för att få pråmen med kulorna att ta mest last och använder dig av begreppet volym och kan relatera till att volymen av den undanträngda vätskan = större lyftkraft.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: