Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampen, pedagogisk planering, undervisning - Estetiska lärprocesser, Ht20, v. 45 - 46

Skapad 2020-11-05 20:28 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

VARFÖR?

 

Barn ska till fullo ges möjlighet att delta i det konstnärliga och kulturella livet (FN s konvention om barns rättigheter §31). I förskolans läroplan (Lpfö 18) står det att barn ska inspireras att kommunicera på olika sätt bla i bilder och de ska lära sig tolka bilder.

 

Bendroth Karlsson (2014) skriver att barnen upplever konst genom syn och rörelse.

Upplevelsen är en blandning av tankar, känslor och handlingar. Barnen har rätt att ta del av kulturlivet och det är vårt uppdrag som pedagoger att ge barn möjligheter att ha kontakt med konst i olika former. 

Att tolka och samtala om konst kan ge barn möjligheter att uttrycka sig, lära nya ord, lyssna på andra. Det handlar om ett socialt och kollektivt skapande av tolkningar, det finns ingen rätt eller fel tolkning/sanning. Utifrån en Relationell konstpedagogik är barnet aktör och deltagande i sin tolkning av vad konst är. 

VAD?

 

Konst kan vara utgångspunkt för lärande både om form, innehåll och material/medier. Vi vill rikta barnens intresse för att möta och utforska konst i olika former. Genom olika estetiska lärprocesser, vill vi väcka deras nyfikenhet till konstupplevelser och inspirera till gemensamt skapande. Vårt lärandeobjekt är att skapa gemensamma upplevelser att samtala om och genom konst. 

 

HUR?

 

Genom att först undersöka med barnen ”Vad är konst”? ”Vad är konst för dem”? Ska vi utifrån detta erbjuda dem möjlighet att lära sig om, med, i och genom konst. Vi vill involvera barnen i ett gemensamt konstprojekt.

Ett projekt som kan involvera flera, skapa frågor, nya idéer och framförallt samarbete, intresse och viljan att vara delaktig. Som inspiration till vårt projekt kommer vi att besöka en konstverk i vår närmiljö.

 

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: