Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta språket - kartläggning i förskoleklass Anneroskolan

Skapad 2020-11-05 23:05 i Anneroskolan Helsingborg
Hitta språket och språksamlingar
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med att utveckla den språkliga medvetenheten för att skapa en bra grund inför kommande läs och skrivinlärning. Vi utgår från Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket”.

Innehåll

Inledning

I förskoleklass skapar vi möjligheter för eleverna att kommunicera i tal och skrift i många olika sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att berätta och beskriva, lyssna och samtala, kommunicera med symboler och bokstäver samt urskilja ord och språkljud. Vi använder oss av Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket. Övningarna görs enskilt och i grupp. Utifrån elevernas språkliga utveckling anpassar vi undervisningen för att den ska vara givande för varje elev.

Syfte

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. 

Verksamhetens innehåll 

Detta arbetar vi med:

 • tala, lyssna och samtala
 •  lyssna efter första ljud
 •   beskriva en sak/händelse
 •  förstå en instruktion
 •  återberätta
 •  delta i boksamtal 
 •  känna igen ordbilder
 • skriva sitt namn
 •  bokstavs namn och ljud
 • dela upp meningar i ord
 • dela upp ordet i ljud
 • första ljudet
 • stavelser
 •  rim
 • forma bokstäver, skriva sitt namn och enkla ord
 • känna igen bokstävernas ljud
 • förstå vad texter handlar om 

Hur ska vi lära oss detta?

Varje dag arbetar vi med språket på olika sätt. Vi har högläsning och klassrumsdiskussioner. Vi tittar på utbildningsprogram och deltar i våra Bornholmsgrupper. Under veckans två utedagar bygger vi vidare på vårt ord och begreppsförråd genom lekar och övningar. I samband med våra olika teman så lyssnar, talar, samtalar och skriver vi enskilt och i grupp. Varje elev har tillgång till en Ipad och med denna kan de lyssna på inlästa böcker, skriva samt arbeta med olika lärprogram. Vi sjunger dagligen och vid ett tillfälle i veckan förstärks undervisningen med pedagoger från El Sistema.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv SvA
Hitta språket - Skolverkets kartläggning i förskoleklass

Aktivitet 1 - Vi berättar och skriver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om.
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Eleven visar intresse för vad andra säger.
Eleven kan förstå en enkel instruktion.

Aktivitet 2 - Vi lyssnar och samtalar

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven visar intresse för högläsning.
Eleven kan delta i samtal om text och bild.
Eleven kan återge ett händelseförlopp.

Aktivitet 3 - Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Eleven visar intresse för bokstäver.
Eleven kan skriva sitt eget namn.
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Aktivitet 4 - Vi urskiljer ord och språkljud

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd.
Eleven kan dela upp korta meningar i ord.
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord.
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud.
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: