Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiebruk i film ht 20

Skapad 2020-11-06 08:55 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Historia
Under det här momentet kommer vi att jobba med historiebruk, analys, källkritik och vetenskapligt skrivande. Vi kommer också att redovisa undersökningen muntligt, opponera på en annans rapport och försvara den egna rapporten vid ett seminarium.

Innehåll

Moment historiebruk

Vad? 

- Historiebruk i film

- Källkritik 

- Vetenskapligt skrivande

Hur?

-  Analysera valfri film

- Jämföra gentemot en historisk process och redogöra för denna. 

 

Viktigt 

Uppgiften innebär inte i första hand att du ska avslöja vad som är ”fel” i den kulturella användningen av historia. Däremot är det viktigt att fundera över vilka perspektiv som får företräde, vad som visas och vad som inte visas. I sådana resonemang kan det ofta visa sig att historiebruket leder till olika förenklingar, och det är viktigt att lyfta fram. Det innebär att du behöver jämföra med någon annan källa som är mer inriktad mot ett vetenskapligt historiebruk, t ex en lärobok eller en text skriven av en historiker.

Bedömningssituationer

- Redovisning inför helklass

- Vetenskaplig rapport

Checklistor

Checklista Vilhelm

Checklista Megan

Checklista Jonathan

Checklista Viking Häll

Checklista Viking Ö

Checklista Nikki

Checklista Vendla

Checklista Simon

 

Detta ska du kunna efter momentet 

 • Redogöra för några historiesyner/ teoretiska perspektiv
 • Analysera historiebruket i en film - vad får vi för bild av historien
 • Skriva vetenskaplig text
 • Redovisa undersökning för klassen

 

Material

Uppgiften - bilden av historien

Förslag på filmer

Mall för filmanalys

Rapportmall

Analysmodell - historiebruk

Historiesyn

Elevexempel - rapport

 

Uppgifter

 • Inlämning färdig rapport

 • Dela ditt dokument för feedback

 • Källkritisk analys

 • Historiesyn

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.
  His  -
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
  His  -
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.
  His  -
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -

Matriser

His
Bilden av historien

E
C
A
Förändringsprocesser, händelser och personer Olika tolkningar
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
Redogöra för förlopp, orsaker och konsekvenser Enskilda personer
Dessutom kan du översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan du utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan du utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Enskilda personers betydelse Samband mellan det förflutna och förhållanden i nutiden
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Framtiden
Dessutom kan du dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan du dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan du dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Historiska begrepp, teorier och perspektiv
Du kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Söka, granska och tolka källmaterial Källkritiska kriterierna
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Redogöra för historiska skeenden som har använts på olika sätt
Du kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
Historiebrukets betydelse för nutida skeenden och händelser
Dessutom ger du några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger du några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger du några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: