Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik.Kap2. Fokus på matematik

Skapad 2020-11-06 10:20 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi arbetar med kap2. Fokus på matematik. Decimalform och bråk

Innehåll

Konkreta mål för kapitel 2

Decimalform och bråk

I detta kapitel ska du  lära dig..

● att förstå att det finns tal mellan alla heltal

● att kunna räkna med små tal t ex. tusendelar

● att förstå att en tredjedel är större än en femtedel

● att veta hur mycket tiondelar är t ex 4,9 är ett tal i decimalform och där 0,9 är en tiondel

● tiondelar på tallinjen

● hundradelar att t ex 0,01 är en hundradel

● hundradelar på tallinjen

● veta vilket tal som är störst och kunna <, >

● multiplikation med 10, 100 och 1000

● division med 10, 100 och 1000

● avrunda till heltal

● beräkna tal i decimalform, addition med minnessiffra och subtraktion med växling

veta att addition och subtraktion hör ihop t ex 4+5=9, 5+4=9, 9-5=4, 9-4=5

● räkna addition och subtraktion i samma uppgift

● multiplikation och division med huvudräkning

● multiplikation med uppställning

 ● multiplikation med flera faktorer

● kort division

● olika räknesätt i samma uppgift

● överslagsräkning med addition, subtraktion, multiplikation och division

● likhetstecknets betydelse

● veta hur man skriver ett bråk med siffror, kunna förstå olika bråk men lika mycket, jämföra bråk.

● bråk i blandad form, bråk på tallinjen, tiondelar på tallinjen, fler tallinjer med bråk, hundradelar, bråk och tid.

● räkna med bråk och med tal i decimalform

 

Begrepp att kunna: addition, avrundning, differens, division, faktor, jämt tal, kvot, multiplikation, negativt tal, nämnare, ordningstal, positionssystem, positivt tal, produkt, siffra, subtraktion, summa, tal, tallinje, term, täljare, udda tal, överslagsräkning

 

Syfte med arbetsområdet:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
 
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.
 
Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                         

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                               

 

Detta ska bedömas :

 

Vi kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna,  i samtal med andra, ditt arbete i boken och ett skriftligt prov efter kapitel 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
E
C
A
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: