Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2020-11-06 10:57 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi ska vecka 45 - 51 jobba med insändare. Både genom diskussioner och textskrivning.

Innehåll

Svenska som andraspråk

Insändare

 

Vi ska vecka 45 – 51 arbeta med insändare.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

 

Alla elever får ett häfte. Häftet är från boken Jalla A. Boken finns att lyssna på, på inläsningstjänst. I häftet finns allt material.

Läraren arbetar utifrån cirkelmodellen. Den består av fyra delar:

Del 1: Förförståelse. Vi pratar om vad eleverna redan kan, om tidningar och debatterar.

 

Del 2: Modell/ struktur. Vi läser insändare och tittar på insändarens struktur och typiska drag. Vi går igenom värdeladdade ord och bindeord.

 

Del 3: Eleverna skriver i par en egen insändare för att träna på att skriva denna texttyp. De använder mallen som finns i häftet och kan få tips från läraren. Texten lämnas in så läraren kan ge respons till eleverna.

 

Del 4: Eleverna skriver en egen insändare. Eleverna ger kamratrespons på varandras texter. Utifrån denna kamratrespons renskriver eleverna sina texter. Texten lämnas slutligen in för bedömning.

 

Vilka förmågor ska eleven utveckla?

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, (…) ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

         läsa (…) texter för olika syften,

         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

         välja och använda språkliga strategier,

         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 

 

Vilket centralt innehåll ska användas?

I årskurs 7–9

Läsa och skriva

         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

         Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

         Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg.

         Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, (…)

         Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och sakprosatexter

         (…) argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, (…) Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Språkbruk

         Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

         Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

         Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

 

Hur ska elevens kunskaper och färdigheter bedömas?

 

Genom att eleven själv skriver en egen insändare på lektionstid.

Genom deltagande på lektioner.

Genom att göra elevbedömning på andra elevers texter.

 

 

Hur görs utvärdering av arbetsområdet?

 

Genom en individuell skriftlig utvärdering som finns längst bak i häftet.

 

Vilka kunskapskrav blir eleven bedömd i?

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, (…) .

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, (…).

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, (…).

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: