Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2020-11-06 13:18 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Syfte Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • använda biologi begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen, samhället och inuti människan. • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. • genomföra systematiska undersökningar i biologi

Innehåll

 

Bedömning och innehåll 

 

-          Vad ska bedömas?

 

Vi går genom

 

● Vad är biologi? Organismer, celler.

 

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala

 

relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och

 

hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och

 

smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

 

● Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

 

● Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

 

-          Hur sker bedömning?

 

Bedömningen sker formativ hela tiden under lektionstid och 2 skriftliga kunskapstest, inlämnade presentationer och laborationsrapport.

 

-          När sker bedömningen?

 

2 skriftliga tester sker under perioden.

 

Genomförande

 

De aktuella område i det centrala innehållet i biologi går vi genom med hjälp av film, genomgångar, laborationer, biologiboken samt tränar eleverna med hjälp av instuderingsfrågor inför proven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Bi
Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativförmåga Samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.t 1
Samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar enkla ställningstaganden. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
Hantera information
Söka, samla,strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett enkelt fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter.
Begreppsligförmåga
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till vandra. Använda begreppen i olika/ nya sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, på enkelt och identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på komplexa samband inom dessa med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Arbetssätt och analysförmåga
Beskriva orsaker och konsekvenser. Förslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Eleven Kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säker och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra då enkla slutsatser med viss Koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidra till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer.
Eleven Kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säker och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra då utvecklade slutsatser med relativt god Koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer.
Eleven Kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematisk utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säker, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och dra då väl utvecklade slutsatser med god Koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: