Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering av Projekt snäckor - Trollsländan

Skapad 2020-11-06 13:20 i Termiten Mariestad
Förskola
Beskriv kortfattat projekt/tema/arbetsområde

Innehåll

OBS! Börja med att byta namn på rubriken till hemvistens/avdelningens projekt/tema/arbetsområde

Syfte med hemvistens/avdelningens planering i Unikum är att den ska ha en central roll och vara ett underlag till ert systematiska kvalitetsarbete. Planeringen ska spegla hur hemvisten/avdelningen har tänkt att arbeta mot målet/målen. Varje avdelning/hemvist utgår från enhetens mål och handlingsplan och bryter sedan ned till sin egen planering. Två gånger/läsår följer man upp och utvärderar man sitt innehåll i planeringen och det projekt/tema/arbetsområde som man arbetar med. 

Var är vi?

Barnen är intresserade av snäckor. Intresset funnits sen terminen startade, började utomhus på gården och utanför gården att leta och samla sniglar. Sedan fick vi ett erbjudande från Regattan att adoptera snäckor vilket vi gjorde och intresset är kvar. Vi har dem i ett terrarie på avdelningen. Barnen är engagerande i snäckorna, första barnen tittar till när dem kommer på morgonen, och har koll på om dem behöver vatten eller mat. De visar sina föräldrar och visar empati för snäckorna då dem är beskyddande av dem. Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

 

Vart ska vi?

Syftet är att arbeta mot två mål ifrån Läroplanen. "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap" . "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra". Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Hållbarhet - termitens ledord (Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?)

Förståelse för snäckornas kretslopp, empati för djur och förskolans miljö. Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Hur dokumenterar vi?

Vems ansvar? 

Stödfrågor för veckoreflektion

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Vad väljer vi att stanna upp vid?

Hur kan vi fördjupa undersökandet? Vad behöver vi tillföra/erbjuda för att nå en fördjupad förståelse? (Kan tex handla om material, miljöer, tekniker, upplevelser, vilka andra barn som är med mm.)

(Konkret planering som skrivs på erbjudandeprotokoll.)

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

MÅL 1: Skapa en hållbar organisation som främjar barns utveckling och lärande.

 

På vilka sätt stödjer vår organisation barnens utveckling och lärande? 

Vad har vi sett att organisationen har lett till för utveckling och lärande hos barnen?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vad behöver vi utveckla/förändra för att sträva mot målet?

 

 

MÅL 2: Förbättra vår gemensamma strategi för hur vi pedagoger skapar förutsättningar för hållbar lek, lärande och relationer.

 

På vilka sätt har vi förbättrat vår gemensamma strategi?

Har vi lyckats skapa förutsättningar för hållbar lek, lärande och relationer?

Om ja, på vilka sätt?

Om nej, hur kan vi göra istället för att sträva mot målet?

 

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Det som är skrivet med rött kan tas bort från planeringen när den har fyllts med innehåll!!!

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: