Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-11-06 13:49 i Skärhamns förskola Tjörn
Ett tematiskt arbetssätt om hållbar utveckling för att främja barnens förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling.
Förskola
Vi har som tema hållbar utveckling, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. ALLA kan göra skillnad. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Innehåll

Syfte och bakgrund

Hela Skärhamns förskola har tagit beslut om att arbeta med hållbar utveckling som ett gemensamt fokusområde. Inom detta fokusområde kommer vi att arbeta med olika projekt där hållbar utveckling har en framträdande betydelse. 


Syftet
med vårt arbete med Hållbar utveckling är att barnen ska utveckla sin förståelse och kunskap om att de ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna bildar en helhet inom en hållbar utveckling. Detta för att främja barnens förståelse och handlande inom en hållbar utveckling - för att kunna tillgodose sina och dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Mål

Eftersom Hållbar utveckling är ett brett tema kan samtliga läroplansmål beröras, dock fokuserar vi på vissa utvalda mål för att bidra till att temat blir så konkret som möjligt för barnen.

När det kommer till den EKOLOGISKA aspekten strävar vi efter att barnen ska få förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och öka deras omsorg om vår gemensamma miljö. Barnen ska få möjlighet att bli medvetna om att vi inte slänger skräp runt omkring oss, att varje individ kan göra skillnad, blir miljömedvetna och får kunskaper om naturens kretslopp, vi sparar på våra resurser och vi gör barnen delaktiga i arbetet mot hållbar utveckling. 

När det kommer till den EKONOMISKA aspekten strävar vi främst efter att barnen ska bli medvetna om hur de konsumerar materialet i sin miljö. Vi samtalar om varför vi behöver vara rädda och hushålla med våra resurser

När det kommer till den SOCIALA  aspekten strävar vi främst efter att barnen känner sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten, samt får förståelse för allas olikheter. Vi arbetar för att bygga bra relationer där alla är viktiga. Alla är olika, olika är bra!


Vi arbetar och pratar med barnen om att vara rädda om vår hälsa och vikten av att värna om vårt välmående och hur vi kan ta hand om oss 

Arbetssätt/metod

EKOLOGISK HÅLLBARHET 

- Vi tar regelbundet promenader till återvinningsstationen och sorterar vårt material så att det kan bli nytt - Vi är återvinningshjältar!

- Vi tittar på informationsfilmer som förklarar vad som sker med materialet är vi sorterar det. 

- Vi arbetar med sopsamlarmonstren och samtalar om hur, var och varför vi sorterar våra sopor.

 

EKONOMISK HÅLLBARHET 

- Skapa med återvunnet- och naturmaterial.

- Vi ritar tex på båda sidorna av pappret istället för att ta nytt.

- Vi samtalar om vikten att ta exempelvis den mat man tror sig kunna äta upp för att inte behöva slänga det som blir över... Detta i andra sammanhang också.

- Vara sparsamma med vatten och el. 

 

SOCIAL HÅLLBARHET 

- Vi samtalar med barnen om hur man är en bra kompis och hjälper dem i deras konflikthantering när det behövs.

- Vi samtalar om allas lika värde, lånar böcker kopplat till temat, belyser hur olika är bra och att vi alla behövs i pusslet.

- Vi låter barnen delta i demokratiska omröstningar så de själva kan påverka sin vardag.

- Vi använder oss av det värdegrundmaterial vi har i form av  "kompisböckerna"  Barnkonventionen, ”Grodan” mm

 

De pedagogiska planeringarna kommer att planeras fortlöpande utefter barnens intressen. Barnen får tillfälle att skapa, reflektera, diskutera, undersöka, jämföra m.m. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet 

Temat kommer dokumenteras med hjälp av barnens verk/skapande, med bild, film och anteckningar. Något som även kommer ligga som underlag för utvärdering och analys av temat.

Under temats gång ställer vi oss frågorna: vad är barnen nyfikna på, hur vi gör aktiviteterna meningsfulla för barnen, vilka förkunskaper har barnen, vad har barnen för hypoteser, hur går vi vidare med barnens hypoteser och gör dem undersökningsbara...

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: