Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 8A -Sverige, EU och USA -olika demokratiska system v46

Skapad 2020-11-06 14:43 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Samhällskunskap
I Sverige, EU och USA har vi demokrati, d.v.s. folkstyre. För att ett land ska kunna kallas demokratiskt måste det ha återkommande fria val och yttrandefrihet. De politiker som får makten får det för en begränsad period. Vill de sedan fortsätta regera måste de återigen vinna nya val. Yttrandefrihet innebär att vi fritt får diskutera politik och har rätt att kritisera de som har makten Inga journalister ska sitta i fängelse för att de kritiserat makthavarna. Fria massmedier gör det möjligt för oss att få information från olika källor och ta ställning i politiska frågor. Folkstyre, demokrati, kan organiseras på olika sätt, nyligen var det t.ex. presidentval i USA. Det har vi inte i Sverige. USA är en union, en federation, bestående av 50 delstater. Sverige är också en del av en union, den europeiska unionen EU. Sverige är ett av 27 länder i EU. Från början, 1952, var det 6 länder. Sverige har varit med sedan 1995. EU var från början ett ekonomiskt samarbete för välstånd och fred. De första länderna hade krigat mot varandra i 2:a världskriget som slutade 1945. Samarbetet i EU har förändrats och omfattar idag fler länder och fler politiska områden. Det är både ett mellanstatligt och överstatligt samarbete.

Innehåll

Det finns både likheter och skillnader mellan Sverige, EU och USA. Dessa ska vi studera. Vi ska även ta reda på hur beslut fattas i Sveriges riksdag och vi ska göra ett rollspel om detta.

Arbetsområdet avslutas med ett prov. Mer info nedan.

 

Källor:

 

PROVET

1.     Du ska kunna förklara och använda begreppen och med hjälp av dem förklara hur demokratin i Sverige, EU och USA fungerar (se betygskraven och ordlistan).

 

2.     Du ska kunna visa på likheter och skillnader mellan USA och Sverige.                                                                              

 

3.     Du ska kunna visa på likheter och skillnader mellan USA och EU

 

4.     Du ska kunna visa på fördelar och nackdelar med de olika systemen.

 

5.     Du ska kunna argumentera för och emot de olika demokratiska systemen (eller delar i systemen).

 

 

Frågor att för att få igång tankarna:

Borde vi ha en president i Sverige?

Varför finns det så få partier i USA?

Är EU demokratiskt?

 

Begrepp:

 

Statsskick:

·       Demokrati-Diktatur

·       Monarki-Republik

Grundlagar/fördrag/konstitution/författning

Yttrande- och tryckfrihet

Återkommande fria val

Majoritet-minoritet

Rösträtt (medborgarskap)

Valdeltagande

Valhemlighet

Mötesfrihet

Direkt demokrati (folkomröstning)

Representativ demokrati

Massmedia (fria medier, public service)

Opinion-opinionsundersökning-opinionsbildning

Propaganda

Lobbying

Proportionellt valsystem (Sverige)

Majoritetsval (USA, ”winner takes all”)

Parlament

En- och tvåkammarsystem

Parlamentarism

Koalitionsregering

Majoritetsregering

Minoritetsregering

Beslutsfattande:

·       Enkel majoritet

·       Kvalificerad majoritet

·       Konsensus

·       Veto

Oppositionen

Retorik

 

Sverige

Demokrati på 4 nivåer i Sverige:

1.     Kommun (kommunfullmäktige)

2.     Region (Regionsfullmäktige)

3.     Staten (Riksdag och regering)

4.     EU

Riksdag

Riksdagsledamot

Talmannen (Riksdagens ordförande)

Utskott

Motion

Regering

Departement

Proposition

Fyra grundlagar i Sverige:

1.     Regeringsformen

2.     Yttrandefrihetsgrundlagen

3.     Tryckfrihetsförordningen

4.     Successionsordningen

 

EU

Mellan- och överstatligt samarbete

EU:s inre marknad (”fyra friheter”)

Olika delar i EU:

1.     Europeiska rådet (EU:s toppmöten)

2.     EU-kommissionen (EU:s ”regering”)

3.     Europaparlamentet, 705 ledamöter

4.     Ministerrådet (Europeiska unionens råd)

5.     EU-domstolen

 

USA

Federation (union)

Maktdelning:

1.     Lagstiftande (Kongressen)

2.     Verkställande (Presidenten)

3.     Dömande (Högsta domstolen)

Kongressen:

1.     Senaten, 100 ledamöter

2.     Representanthuset, 435

Republikaner – demokrater

Elektorskollegiet

Swingstates

 

 Vi kommer att beröra följande delar ur det centrala innehållet i ämnet samhällskunskap:

• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

• Några olika stats- och styrelseskick i världen.

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

• Aktuella samhällsfrågor i Sverige och världen.

• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare

av samhällets maktstrukturer.

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar.

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

• Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

 

Matriser

Sh
Sverige, EU och USA -olika demokratiska system

Insats krävs
E
C
Ny nivå
Faktakunskaper
Du har…
…grundläggande kunskaper om det demokratiska systemet i Sverige, EU och USA.
…goda kunskaper.
…mycket goda kunskaper.
Begrepp och modeller
Du kan använda begrepp och modeller…
…på ett i huvudsak fungerande sätt. 50% av begreppen.
…relativt väl fungerande sätt. 75%
…väl fungerande sätt. 99%
Resonemang
Du kan föra…
…enkla resonemang kring ett par likheter och skillnader mellan USA och Sverige/EU.
…relativt väl utvecklade resonemang kring flera likheter och skillnader mellan USA och Sverige/EU.
…välutvecklade och nyanserade resonemang kring flera likheter och skillnader mellan USA och Sverige/EU.
Samband
Du kan beskriva…
…enkla samband mellan olika delar i samhället.
…förhållandevis komplexa samband mellan olika delar i samhället.
…komplexa samband mellan olika delar i samhället.
Olika perspektiv
Du kan…
… i viss mån växla mellan olika perspektiv.
…i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
…i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Argumentation
Dina argument är…
…till viss del underbyggda.
…relativt väl underbyggda.
…väl underbyggda.
Söka kunskap
Du kan söka information och använda olika källor…
...på ett i huvudsak fungerande sätt.
…på ett relativt väl fungerande sätt.
…på ett väl fungerande sätt.
Källkritik
Du kan föra …
…enkla och till viss del underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
…utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
…välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: