Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnans Planering, reflektion och analys- Loviselunds förskolor

Skapad 2020-11-07 19:25 i 043081 Förskolan Kastanjen Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Loviselunds förskolors planerings, reflektions och analys verktyg.

Innehåll

Period:

Här skriver ni datum för perioden ni arbetar med detta, till exempel HT 2020 eller v. 34-35.

 

 Vecka 2-4.  

 

Vecka 5-7.

 

Vecka 8-10

 

 

Var är vi?

Här skriver ni en kort formulering kring vad som pågår just nu, barnens intressen, tema/projekt.

 

Vi har jobbat med språk och rörelse utifrån barnens intresse under HT2020. Nu ska vi fokusera på språk och trygghet utifrån barns intresse och förutsättningar.

 

Vecka 2-4. Denna termin ska vi arbeta med övergripande tema Språk och Trygghet. Vi har redan observerat förra terminen att barnen har stort intresse i bilar. Detta inspirerar oss till att inleda ett projekt om fordon.

 

Vecka 5-7. Vi pratar fordon med stor förtjusning hos barnen. Vi arbetar med flera olika fordon där vi introducerar nya varje vecka.

Vecka 8-10. Några av de nya fordon som vi introducerade är lite svårt att komma ihåg och använda begreppet. Några av dessa blandas ihop (lastbil/ brandbil)

Samma period har vi en ny kompis i barngruppen. Arbete att skapa nya trygga relationer med alla i gruppen, vuxna och barn.

Vart ska vi?

 

 

SPRÅKET: Vi ska fortsätta arbete med Före Bornholmsmodellen i språket. Arbete i mindre grupper. Biblioteket samt bildstöd, Ugglo, rollspel, TAKK, IKT, använda begrepp i alla ämnen, samtala med barnen i alla situationer och rutiner.

 

TRYGGHET: Lyhördhet, arbete i mindre grupper, närvarande pedagoger, bemöta alla med respekt och utifrån deras förutsättningar och behov. Tydliga rutiner och bildstöd. Demokrati och Barnkonventionens artiklar ska genomsyra vår utbildning.

 

 

 

Läroplans mål:

Här kopierar ni läroplansmål. Ta endast med mål som verkligen är relevanta. Tänk kvalitativt i stället för kvantitativt.

SPRÅKET:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

 

TRYGGHET: Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Berörda enhetsmål:

Vilka enhetsmål från VP berör planeringen.

 

Nämndmål: Flickor och pojkar utvecklas och lär i en trygg förskola:

 

I syfte att utvecklas och lära i förskolan erbjuds alla barn som deltar i förskolan en pedagogisk stimulerande, utmanande och trygg verksamhet utifrån Skollag, Läroplan för förskolan och Barnkonventionen. Med en trygg förskola menas att säkerställa en god samverkan med hemmet och att barnen uppnår en känsla av välmående i förskolans verksamhet.

 

Barn i förskolan utvecklar sitt svenska språk:

 

Förskolebarnens språkutveckling är ett prioriterat område och i syfte att skapa en god grund för framtida skolresultat använder förskolorna Skolverkets olika former av stödmaterial. Barnens fonologiska medvetenhet utvecklas genom olika former av systematisk och regelbunden språkträning. ”Före Bornholmsmodellen - språklekar för förskolan" är en sådan forskningsbaserad metod som används i verksamheten. Barnens läs- och skrivutveckling stärks också genom ett fortsatt samarbete med biblioteken, bland annat genom läsombuden som finns på varje förskola.

En viktig uppgift i förskolans språkutvecklande arbete är att stödja flerspråkighet hos barn med annat modersmål än svenska liksom för barn med funktionsnedsättning. Barnen har tillgång till inläsningstjänsten UGGLO, ett digitalt bibliotek där det finns inlästa böcker på svenska och cirka 50 andra språk. Många böcker finns också med kompletterande kommunikation som tecken som stöd.  Medarbetarna genomgår utbildning i flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling och förskoleavdelningens stödteam utökas med en logoped för att tidigt upptäcka barn med språksvårigheter samt för utbildning av medarbetare.

 

 

Hur gör vi?

Här skriver ni vad som planeras framåt. Tema/projekt

Tema: Språk och Trygghet. Varje grupp följer barns intresse för att utveckla olika projekt. Varje grupp fyller i dokumentet om hur man gör.

 

På eftermiddagen fortsätter arbete med språk och trygghet genom att arbeta i mindre grupper utifrån barnens förutsättningar och behov, verksamhetens förutsättningar (antal personal, antal barn osv)

 

Vecka2-4. Vi inleder projekt- fordon genom att fortsätta läsa boken ”Axel kör fast” av Martin Vårdstedt och Göran Uggla. Boken beskriver olika fordon och utmanar till spännande diskussioner.

 

 Vi ska tillsammans med barnen skapa olika fordon i NTA-luft.

 

Vecka 5-7: Vi fortsätter med tema fordon med att introducera boken ”Titta bilar” av Ulf Nilsson och Sarah Sheppard.

 

Vecka 8-10. Vi fortsätter med samma boken samt barnen gärna återkommer till boken om Axel. De vill att vi läser båda. Vi fortsätter också med bildstöd i arbete med de olika fordon.

Denna perioden har vi också en inskolning. Vanliga aktiviteter får anpassas för att skapa en trygg miljö för att barnen får lära känna varandra och skapa nya trygga relationer med varandra och pedagoger.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: