Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Böckernas värld

Skapad 2020-11-08 13:01 i Söderskolan Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för förskoleklass i Falkenbergs kommunala grundskolor 2020/2021
Grundskola F – 1 Svenska
Dags att dyka ner i böckernas värld och välkomnas till en värld fylld av äventyr, fantasi, kunskap och möjligheter! Under ett par veckor på höstterminen ska vi nu arbeta med ett lästema i åk F-3. Tillsammans kommer vi ha en läsutmaning, att läsa sammanlagt 500 böcker!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2019)

Vi vill med detta tema skapa ett intresse för böcker och läsning. Att läsa böcker gör skillnad för språkutvecklingen och vi vill öka elevernas språkliga medvetenhet och utveckla deras läs- och skrivinlärning. Genom att läsa och lyssna utvecklas elevernas fantasi och ordförråd. Syftet med lästemat är också att du ska få träna på att lyssna till högläsning, återberätta och samtala kring olika texter
samt att f
ormulera dig och kommunicera i tal och skrift.

Du kommer få utveckla din:

analysförmåga - genom att lyssna till olika texter och berättelser kommer du få träna på din förmåga att reflektera och jämföra olika texters innehåll och budskap.

kommunikativa förmåga - du kommer få träna på din förmåga att samtala, diskutera kring böcker, texter och karaktärer tillsammans med andra. Du kommer få träna på att muntligt berätta kring en egen vald bok.

metakognitiva förmåga - genom samtal kommer du få träna på din förmåga att tänka kring varför det är viktigt att kunna läsa och hur du kan utveckla din språkliga förmåga och läsförståelse.

procedurförmåga - genom att lära dig olika lässtrategier, exempelvis Läsfixarna, så kommer du utveckla din förmåga att förstå olika typer av texter och berättelser.

begreppsförmåga - genom att vi samtalar om böcker, kommer du få träna på din förmåga att använda olika begrepp kopplade till litteratur, så som författare, illustratör, karaktärer, kapitel, rubrik, titel osv. 

Elevernas inflytande och delaktighet 

I början av lästemat frågar vi eleverna vad de tycker och tänker kring böcker och läsning. Vi gör en brainstorming tillsammans kring böcker och läsning. Vi ser ett stort bokintresse i gruppen och ville spinna vidare på det. Eleverna är med och påverkar vilka böcker vi ska läsa och titta i skolan. De får själva bestämma och ta med en bok hemifrån och visa för de andra. Eleverna får läsa och titta i böcker utifrån deras olika intressen och arbetet kommer att anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Eleverna får komma med förslag och ideér på vad de vill göra med böckerna vi läst. Kanske vill de dramatisera delar av en bok, göra egna rollspel om olika händelser i böckerna eller hitta på egna berättelser som spelas upp för varandra med varierade slut.

Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

Du kommer få träna dina förmågor i olika lärmiljöer och arbeta både enskilt, i par och i grupp med:

 • kooperativa strukturer som utvecklar din kommunikativa förmåga, t ex ping-pong-prat, fråga-fråga-byt, berätta mera.
 • högläsning av olika texter, berättelser och sagor, bland annat berättelser om Pelle Svanslös.
 • bokdag - ta med en bok hemifrån och berätta om för klassen.
 • bokrecensioner/boktips och måla bokryggar för alla böcker vi läser. (Läsutmaning, att tillsammans läsa/lyssna på 500 böcker).
 • läsa/lyssna 10 minuter om dagen hemma.
 • läsa/lyssna enskilt, i läspar eller i grupp och samtala kring böckerna t ex berätta vad du tror kommer att hända osv.
 • diskutera och jämföra olika karaktärer i böckerna om Pelle Svanslös.
 • lässtrategierna, Spågumman, Detektiven, Cowboyen, Reportern och Konstnären.
 • läsförståelse med ordbilder och meningar i stegrande nivåer.
 • lyssna på faktatexter och skönlitterära texter bland annat Polyglutt på Ipad.
 • titta på lässugen på UR, Sagostund och Skymningssagor på öppet arkiv.
 • skriva, rita eller berätta en egen påhittad berättelse.
 • skriva, rita eller berätta en egen fortsättning eller slut på olika berättelser.
 • att göra en egen saga med hjälp av berättarkort.
 • läs och måla uppgifter.
 • måla bilder till sina och andras böcker.
 • göra bokmärken.
 • skapa sagofigurerna från Pelle Svanslös böcker i olika material.

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering sker under arbetets gång genom samtal och diskussion med eleverna kring de olika uppgifterna/övningarna. Vi utvärderar också uppgifterna/arbetspasset genom olika "exit tickets" som tummen upp och smileys. Vi observerar och lyssnar också på samtal och kommunikation mellan eleverna. Vi gör en gemensam utvärdering i slutet av temat och samlar in elevernas texter och bilder. Vi avslutar temat med en bokfest i F-3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: