👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen vald historisk fördjupning

Skapad 2020-11-09 08:58 i Gemensamt i Linköping Linköping
Gymnasieskola Historia
Att utveckla din förmåga att förstå och förklara olika aktörers och strukturers betydelse för en historisk händelse och/eller förändringsprocess. Händelsen eller processen ska också förklaras utifrån minst två olika historiska perspektiv.

Innehåll

Ämnesval

Att tänka på vid ämnesval:

1. Utgå från något i historien som du finner intressant

2. Välj en händelse eller en historisk process (exempelvis utifrån brain storming på introduktionslektion)

3. Fokusera på orsaker/förutsättningar till händelsen/processen ELLER konsekvenser/följder av

 

4. Avgränsa ämnesområdet i tid, rum och i sak

 

Examination

 

1. Välj mellan muntlig presentation eller skriftlig inlämning (hemskrivning). Några saker att tänka på gällande den egenvalda historiska fördjupningen:

 

 • Ämnesvalet behöver problematiseras. Formulera en frågeställning som du svarar på muntligt eller skriftligt.

 

 • I din muntliga eller skriftliga redogörelse ska du eftersträva att se såväl förändring som kontinuitet i den historiska utvecklingen.

 

 • I din orsaksförklaring ska du diskutera aktörers och strukturers betydelse för utvecklingen, samt se hur de samverkar.

 

 • Du ska använda minst två olika perspektiv i din redogörelse. Perspektiv som kan väljas kan vara det idealistiskt perspektivet, marxistiska/materialistiska perspektivet, postkoloniala perspektivet, ekologiska perspektivet, genusperspektivet eller andra. 1. Muntlig presentation. Presentationen sker inför en mindre grupp elever (3-4 andra elever). Presentationen ska ha en inledning där en frågeställning presenteras och du måste använda ett presentationsverktyg (ex. Google presentation). Din muntliga presentation ska vara 15 minuter lång och du får ha 20 stödord med dig till presentationstillfället. I presentationens sista bildruta ska en källförteckning finnas med och bildspelet lämnas in via classroom i samband med den muntliga presentationen.

 

Presentationen kommer äga rum under vecka 51, i den mån det praktiskt går att lösa. Om många vill examineras muntligt kan även vecka 50 behöva användas.

 

 1. Skriftlig inlämning (hemskrivning). Texten ska vara disponerad så att det finns en inledning, en avhandlingsdel och en avslutande del. Inledningen ska avslutas med en frågeställning som besvaras i avhandlingsdelen. I en hemskrivning ska du använda fotnoter, för att tydligt visa var du hämtat din information från.

 

Inlämning av hemskrivningen sker via classroom på tisdag, v. 51.
2. Skriftlig källpresentation

 

Diskutera dina två viktigaste källor från din egen valda historiska fördjupning. Diskutera källornas  relevans och källvärde i koppling till din frågeställning. Utgå från de källkritiska kriterierna i din källkritiska diskussion. Lämna in din källkritiska diskussion i classroom senast tisdag, v. 51.

 

För din källkritiska diskussion ska du eftersträva att hitta olika typer av källor. Exempelvis kan det handla om olika typer av text, olika perspektiv, primär- eller sekundärkällor osv. 

 

Max 600 ord.

 

Veckoplanering:

 

Vecka

tisdag (08.10-09.30)

fredag (09.50-11.10)

Övrigt

46

Introduktion av uppgiften


Brainstorming kring ämnesval i grupper om två eller tre elever. Chat-grupper för de som befinner sig på distans.

Genomg./repetition av hist. perspektiv (idealistiskt perspektiv och materialistiskt perspektiv)


Arbeta med att hitta ett ämnesområde


Problematisering

 

47

Genomg./repetition av hist. perspektiv (postkolonialt perspektiv och ekologiskt perspektiv). 

Inlämning av frågeställning via classroom.


Individuellt arbete under handledning. 

 

48

Individuellt arbete under handledning. 

Individuellt arbete under handledning. 

 

49

Individuellt arbete under handledning. 

Individuellt arbete under handledning. 

I den mån ni tycker att ni är igång med arbetet och ni känner att ni bara behöver jobba vidare på egen hand, så är det frivillig närvaro denna vecka på hi3-lektionerna.

50

 

ev. presentationer i mindre grupper. 

 

51

Presentationer i mindre grupper. 

Julavslutning 

 

Uppgifter

 • uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå.
  His  -
 • Källkritiska och metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia, socialhistoria eller miljöhistoria.
  His  -

Matriser

His
Förändringsprocesser, historiska begrepp och källkritik

E
C
A
Förändringsprocesser
Tolkningar
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
Förändringsprocesser
Förlopp
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Förändringsprocesser
Aktörer
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Förändringsprocesser
Historia och nutid
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Förändringsprocesser
Framtida utvecklingslinjer
Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Historiska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Källkritik
Relevans och användbarhet
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt gör välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Källkritik
Källvärde och källkritisk metod
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven översiktligt sitt val av såväl metoder som tolkningar.
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven utförligt sitt val av såväl metoder som tolkningar.
I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och av eleven påvisade tolkningsmöjligheter. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sitt val av såväl metoder som tolkningar.

His
Historiebruk

E
C
A
Historiebruk
Användning och förklaring
Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
Historiebruk
Tolkning av betydelse
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.