👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 NA20C 20-21

Skapad 2020-11-09 09:20 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Svenska 1 är den första kursen av 3, där grunden läggs för den nivå som gäller för gymnasiet när det gäller läsa, tala, skriva, analysera och granska. Kursen har ett stort fokus på referatteknik, men tar även upp skönlitteratur och språksociologi.

Innehåll

Här hittar du planering, styrdokument samt din kursmatris.

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Klicka på länken för att se planeringen.

https://docs.google.com/document/d/1IlUG0ij86w7PkwHwmqnDGFD8Zb-mtbRSmyCkQdlpiHI/edit

 

 Centralt innehåll

 

 

Kunskapskrav

  E C A
Muntlig framställning
Skriva text
Läsa, reflektera, sammanfatta
Återge innehåll
Språklig variation

 

 

Matriser

Sve
Svenska 1 NA20C 20-21

Muntlig framställning: diskussioner/seminarier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Diskussionen är nyanserad.
Eleven gör detta med säkerhet.

Muntlig framställning: redovisning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Säkerhet
Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven gör detta med säkerhet.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Dispositionen är tydligt urskiljbar.
Framställningen är väldisponerad.
Språket
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Hjälpmedlet stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Skriftlig framställning (uppsatsskrivning)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Anpassning till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Eleven kan skriva andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva andra typer av texter som är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Disposition
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Texterna är väldisponerade.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Språket är varierat och delvis välformulerat.
Språket innehåller goda formuleringar.
Referatteknik
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Och ger nya, relevanta perspektiv.

Källkritisk granskning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt.

Skönlitterär analys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redogörelse
Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Redogörelsen är utförlig.
Samband med andra verk, reflektion, begrepp
Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Egna iakttagelser/tankar
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Tankarna är nyanserade och eleven relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Språksociologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Reflektion/diskussion
Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt/strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Reflektionerna är välgrundade och eleven diskuterar hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Reflektionen och diskussionen är nyanserade.
Resonemang kring språklig variation
Dialekter/språklig variation i talat/skrivet språk som hänger samman med t.ex. ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt/ informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Resonemanget sker utifrån några olika perspektiv om attityder till några olika former av språklig variation.
Resonemanget är utförligt och sker utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.

Examinationer

1. Stad och land, uppsats, v. 40 6. Språksociologi, seminarium, v. 6, 7 2. Novellanalys, seminarium, v. 45, 46 7. Nationellt prov, v. 15, 16 3. Muntlig redovisning utifrån bild, v. 48 4. Källkritisk granskning, v. 50 5. Skönlitterär analys, uppsats, v. 3
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3