👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt 2020-2021

Skapad 2020-11-09 12:00 i Småfolkets förskola Mölndals Stad
Förskola
Vi ser att barn i förskolan har olika samspelserfarenheter och förmågor. Och vi tror också att barn mår bra av att kunna interagera på flera olika sätt, eftersom det då blir lättare för dem att samspela med andra både vid lek och undervisning. I år väljer vi att arbeta vidare med detta som fokusområde på hela förskolan, då vi än mer vill öka barnens mängd strategier att ingå i olika sociala samspel. Detta är väsentligt både kort- och långsiktig. Vi menar även att samarbete/samarbetsförmåga överlag ökar i utbildning och i samhället i stort - vi grundar för ett livslångt lärande. Vi lutar oss mot våra styrdokument: - -Lpfö18: förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler - Barnkonventionen: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras (artikel 2).

Innehåll

Oktober

Vi på Tomtebo kommer att koncentrera oss på olika vardagliga rutinsituationer, med början med av- och påklädning i hallen. I hallen behöver vi samspela för att få ett bra flyt; rätt kläder på rätt barn/plats, och att alla gör det man ska så att inte kompisarna behöver vänta för länge eller kläder hamnar på fel plats. Vi låter barnen pröva själva, ta hjälp av varandra och försöka ta sina kläder till ens plats. Detta ger utöver att kunna själv och hjälpa varandra även möjlighet till att också prova olika tekniker, och till att kommunicera med begrepp som utökar barnens ordförråd/begreppsförståelse. Som vårdnadshavare kan ni hjälpa barnen och oss genom att framförallt namna alla kläder, men uppmuntra gärna barnen till att även hemma prova att ta hand om sina kläder.

 

November

vi fokuserar denna månaden på matsituationen. Möter varje barn där de behöver få hjälp. Fokus kommer att ligga på bordsskick - det ska vara trevligt för alla vid bordet, försöka undvika äta med fingrarna, inte vända upp och ner på glaset etc. Att våga pröva smaka på nya saker, äta varierat och att försöka äta upp. Att äta lagom, inte för lite och inte för mycket. På sikt handlar det om ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Att måltiderna blir en stund att umgås, vi samtalar, väntar på varandra.

 

 

December.

Kommunikationssätt.
Vi fokuserar på att låta barnen få prova på olika sätt att kommunicera- bild och musik. Att ge barnen möjlighet att hitta sitt sätt att uttrycka sina tankar och känslor. Vi sjunger främst julsånger och julpysslar.

Att skapa och kommunicera på ett kreativt sätt med yngre barn handlar om att erbjuda rikligt med intryck, erfarenheter och möjligheter. De skapande erfarenheterna kan bidra till att barn lär sig kommunicera och uttrycka sina upplevelser genom att berätta, upptäcka, fundera och växa i sitt vetande.

Estetik i förskolan kan sammanfattas som skapande med hjälp av olika uttrycksformer. I förskolans verksamhet utgör estetiken å ena sidan ett innehåll och å andra sidan centrala metoder för lärande, vilket formuleras på följande sätt i läroplanen:

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. (Lpfö 98/2016, s. 6)

De vanligaste estetiska uttrycksformerna i förskolans praktik är bild, sång, musik, rörelse och drama. Dessa uttrycksformer används i allmänhet som redskap för att lära andra ämnen och färdigheter.


Januari/Februari

Vi tror att språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman.

Vi erbjuder barnen en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Vi kommer att arbeta med jämförelsebegrepp tex färger, stor/liten.

Som vårdnadshavare kan ni stödja barnens språk och begreppsbildning genom att läsa böcker och samtala om dessa.

 

 

Halvårsutvärdering.

Vi upplever att vi funnit ett arbetssätt med projektet som gynnar barnens utveckling. Att vi arbetar med barnen i mindre, obestämda grupper, där barnen ibland får vara de som kan och ibland de som lär.

Att vi arbetar med varje del i ca en månad gör att barnen får tillfälle att pröva många gånger på olika sätt.

Vi har medvetet valt att väva samman lärande och lek.

Vi kommer att fortsätta att arbeta enligt denna modellen eftersom barnen visar sån lust och engagemang.

 

 

Mars

Vi arbetar med jämförelseord. Bla kort - lång, stor - liten, tjock - smal.  Dessa begrepp ökar barnens ordförråd i samspel med andra. Vi tänker att benämna dessa begrepp i olika aktiviteter i konstruktion med lego, kuddar, klossar m.m. Vi sätter upp bilder som barnen och vi kan samtala om. I samlingen sjunger vi sånger som innefattar begreppen, även rim och ramsor vid olika rutinsituationer vid ex. lunch.

April 

I april kommer vi arbeta med “våren”. Som en del av lärandet om hållbarhet kommer barnen få plantera och titta på småkryp. Detta syftar till att skapa ett intresse för natur, och förståelse för samband i naturen. Vi läser sagor med relevans till projektet, har dialog och samtal kring vad vi gör, upplever. Se likheter och skillnader på de olika djuren. Vi kommer så/plantera frön och se vad det är som växer. Vad är  barnens egna tankar om vad som växer och inte växer, kan något mer växa? Lego? Pasta? Vad mer än frön?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18