👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap HT20

Skapad 2020-11-09 14:29 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under resterande veckor av terminen kommer klassen att arbeta med samhällskunskap. Områden som kommer att behandlas är Lag och rätt samt demokrati. Dessa arbetsområden ska fördjupa kunskaperna om demokrati och diktatur om hur detta kan ses olika ut runt om i världen. I området om lag och rätt kommer vi fördjupa oss i rättsväsendet.

Innehåll

Vi kommer under detta arbetsområde kommer vi använda oss av olika arbetssätt med mycket fokus på eget arbete. Eleverna kommer tilldelas en mer detaljerad planering över området i sina anteckningsböcker på teams än planeringen som kommer nedan. De har ansvar att se till att alla veckans "att göra" ska vara klart. 

Arbetssätt: 

 • filmer 
 • diskussioner 
 • egen läsning från NE 
 • skriftliga uppgifter

Området Demokrati och diktatur kommer att bedömas genom ett grupparbete, enskild uppgift samt diskussioner. 

Området Lag och rätt kommer att bedömas genom en debatt, diskussioner samt en enskild uppgift. 

Alla uppgifter är meningen att de ska göras i skolan MEN tar man inte vara på sin lektionstid eller att man är sjuk blir uppgifterna hemuppgifter! 

 

 

Tisdag pass 1

Tisdag pass 2

Torsdag pass 1

Torsdag

Pass 2

v.45

Demokrati och diktatur

”presidentvalet i USA”

Presentation om arbetsområdet:

 

Styret i USA

NE: Olika styrelseskick – USA

Genomgång, film och diskussion om presidentvalet i USA

 

NE: kap 10 + filmklipp

Genomgång, film och diskussion om presidentvalet i USA

 

NE: kap 10 + filmklipp

Så styrs Sverige:

Genomgång + film om grundlagarna

 

 

v.46

Demokrati och diktatur

Så styrs Sverige:

Riksdag och regering + valsystemet

Uppgift:

Jämför olika valsystem

Demokrati och diktatur:

Skillnader mellan demokrati och diktatur

 

Genomgång + filmer

Demokrati och diktatur:

Olika statsskick

v.47

Demokrati och diktatur

Demokrati och diktatur:

Olika statsskick

Grupparbete:

 

Uppgift på teams

Grupparbete:

 

Uppgift på teams:

Grupparbete:

 

Uppgift på teams

v.48

Lag och rätt

”en vecka fri från våld”

Introduktion om arbetsområdet

 

Lagar och regler

Lag och rätt:

Från brott till dom

 

Genomgång och filmer

 

Lag och rätt:

Brott och straff

 

Instuderingsfrågor

Lag och rätt:

Brott och straff

 

Instuderingsfrågor

v. 49

Lag och rätt

Lag och rätt:

Brottslighet

 

Uppgift:

Unga och brott

Lag och rätt:

Massmedias roll

 

Lag och rätt:

Uppmärksammade brott

Lag och rätt:

Uppmärksammade brott

v.50

Lag och rätt

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Debatt:

Debatt:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9