Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns rättigheter

Skapad 2020-11-09 16:12 i Vildandens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter. Enligt barnkonventionen har också alla barn rätt att känna till barnkonventionen och dess innehåll (artikel 42). Syftet med utvecklingsarbetet är att alla barn: Ska känna att "Jag har rättigheter" och förstå vad en rättighet är. Vi vill även skapa förståelse för att rättigheterna gäller alla barn och överallt. Grundläggande i arbetet är att förmedla barnkonventionens innehåll och ge barnen redskap att samtala och reflektera kring de olika rättigheterna och dess betydelse i barnens vardag.

Innehåll

VAD handlar arbetet om?

Utvecklingsarbetet Barns rättigheter är en del av förskolans arbete med Grön Flagg. Den här Grön Flagg-resan handlar om att alla barn har mänskliga rättigheter genom FN:s barnkonvention. Arbetet har för avsikt att synliggöra rättigheterna för barnen i barngruppen.

VARFÖR Barns Rättigheter

I förskolan kan vi genom att se till barns behov och rättigheter skapa trygghet och välbefinnande och därigenom goda förutsättningar för utveckling och lärande. Barn med kunskap kring sina rättigheter, och med rätt information om den värld vi lever i, kan använda sin röst och bli viktiga aktörer i ett globalt hållbarhetsarbete. Att lyfta barns rättigheter i undervisningen är extra aktuellt i och med att konventionen sedan 1 januari 2020 är en del av svensk lag.

HUR ska vi undervisa om barns rättigheter?

 • Se på filmen En film om barnkonventionen för yngre barn från Unicef
 • Se på ett urval av filmerna Mina rättigheter, för barn 2-5 år, från Barnombudsmannen
 • Läsa ur Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt
 • Läsa Kompisböcker baserade på barnkonventionen av Linda Palm
 • Arbeta med Unicef:s inspirationsmaterial Barnkonventionen i en låda, med fokus på barns behov
 • Skapa ett rättighetsträd
 • Måla självporträtt - Alla är olika men alla är lika mycket värda
 • Använda oss av sång och musik - sjunga sången Alla barn är viktiga
 • Filmvisning, läsning och skapande kommer att följas upp med samtal och reflektion

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Vi vill skapa delaktighet genom att inkludera så många som möjligt i det vi gör. Detta görs genom att använda oss av olika slags medier, samtal och uttrycksformer. Vi kommer även att titta på gruppens sammansättning och storlek för att skapa de bästa förutsättningarna för delaktighet. Barnets rätt att göra sin röst hörd (artikel 12) kommer att vara central genom hela arbetet. Att göra sin röst hörd är grunden till att få inflytande över sin situation. Även här ser vi att vi kan påverka graden av barns inflytande genom att organisera för att de ska känna sig trygga med att uttrycka sin mening och sina önskningar. Skapandet av ett gemensamt rättighetsträd hoppas vi kommer att ge goda förutsättningar för både delaktighet och inflytande. De rättigheter som särskilt lyfts fram av barnen kan sedan ligga till grund för fortsatt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: