Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten/vattens olika faser

Skapad 2020-11-09 18:27 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
Genom att arbeta med vatten på olika sätt strävar vi efter att Utveckla och höja barnens lärande kring fenomenet vatten. Syftet med vår undervisning är att väcka ett intresse och ge barnen en förståelse kring vattnets olika faser.

Innehåll

Nuläge (Var är vi?)

Vatten är något som finns i barnens vardag och som många barn fascineras av. Vi ser att flera barn är intresserade av vatten och dras till det. Barnen leker med vatten på olika sätt, så fort de får möjlighet till det, i olika situationer och sammanhang, samt att vi har ett pågående tema om vatten.

Vi upplever att barnen tycker vatten är fantastiskt och något spännande, deras ögon utstrålar glädje och nyfikenhet när de utforskar vatten, som i den tidigare aktiviteterna med flyta/sjunka. Barnens intresse just nu är ösa, hälla, plaska och se vad som flyter respektive sjunker. De öser vatten ur och hoppar i pölar på gården, dras till stuprören för att titta när det rinner och samlar vatten för att blanda med sand. 

Flera barn har visat uppmärksamhet kring regn och att man blir blöt när det regnar. Några skiljer på mycket respektive lite regn.

 

Mål och syfte (Var ska vi?)

Syftet är att väcka barnens intresse och nyfikenhet kring vattnets tre former och kretslopp genom att leka, utforska och experimentera. Barnen ska ges rika möjligheter att upptäcka och utveckla sitt tänkande och sin begreppsbildning kring ämnet. Vi ska fokusera på att utforska vatten i olika former på ett naturligt sätt.

De vi vill att barnen ska få en förståelse för under processen:

 • Varför det måste regna ibland
 • Hur vattenpölar bildas och försvinner
 • Vattnets tre olika former: fast, flytande och gas
 • Att vatten är viktigt.

 

Arbetsmetoder: (Hur/vad gör vi?)

Vi utgår från barnens spontana lek med vatten i vardagen, observerar vad barnen gör och vad som händer. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang under arbetets gång i riktning mot målet.

Vårt arbete ska präglas av barnens upptäckarglädje, nyfikenhet och intresse. Genom att experimentera på ett lekfullt sätt och använda alla våra sinnen strävar vi mot att ge barnen möjlighet att upptäcka och utveckla kunskaper om fenomenet vatten.

Vi ska förändra och skapa en lärmiljö där det både syns och känns att vi arbetar med vatten. Vi ska genom ett medvetet bruk av miljön skapa förutsättningar för varje barns utveckling och lärande om vatten genom en visuell upplevelse av vatten som främjar och inspirerar till lek.

 

Utvärdering: (Hur blev det?)

Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: