Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsprov grundat på ÄP6: Reading and Listening Comprehension + Write and Interact, 7A hösten 2020

Skapad 2020-11-09 22:45 i Öjersjö Storegård Partille
General Test 1 A Reading comprehension "An e-mail from an American girl" B Listening comprehension " Nelson´s South Africa" C Wordknowledge: words and phrases from ch. 1-8 Grammar: have/has, am/is/are, pronomen his och her, frågeord som who och plural -s. D Grammar: framtid med be going to ..., oregelbundna substantiv i plural, -s i presens vid he, she och it, have/has och genitiv apostrof -s vid ägande. E Wordknowledge: The weather. F Wordknowledge: School words. G Wordknowledge: Clothes H Wordknowledge/grammar: The body, substantiv i plural.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Arbetsbeskrivning med bedömningsmatriser för träningsprov grundat på ÄP6: Reading and Listening Comprehension + Write and Interact

Innehåll

Syfte

Du ska känna dig säkrare på ord/uttryck och grammatik som du arbetat med under mellanstadietiden. Det visar sig i din förståeölse av det talade språket och när du läser texter av olika slag. 

Du känner dig säkrare och har tränat på olika strategier vid läs- och hörförståelse på engelska.

Ditt ökade ordförråd och din grammatiska grund syns i din egna skriftliga produktion.

 

Arbetssätt 

Du arbetar vidare i åk 7 med olika övningar analogt och digitalt för att träna på strategier vid läs- och hörförståelse. Du bygger upp ett grundordförråd genom de olika typer av texter vi arbetar med bland annat genom läromedlet Wings 7.

Wings 7: Varje kapitel har ett tema följer en planering som du hittar i classroom. Genom varierade övningar, genomgångar och repetitionsläxor befästs kunskaperna vad gäller ord, uttryck och grammatik. Texter och dess innehåll diskuteras i klassen där dina egna åsikter och reflektioner är värdefulla, liksom de jämförelser vi gör med den engelsktalande världen och kulturella företeelser.

Dina kunskaper vad gäller ord, fraser och idiomatik liksom grammatik syns i den egna muntliga som skriftliga produktionen. 

Diagnos från bedömningstöd i engelska NP åk 6 genomförs i början av höstterminen 2020 som diagnos och redovisas i bifogad matris. Inlämningar och slutarbeten från ordinarie kurs åk 7 redovisas i separata matriser.

 

Bedömning 

Viktiga aspekter är engagemang, deltagande i kursen och läxläsning som spelar in i bedömningen. De olika delmomenten läsa och höra testas som en diagnos med bedömningsstöd från NP åk 6 i början av åk 7 och redovisas i respektive matris. 

Reading Comprehension. Läsförståelse: People Talking, Cycling Safety and On Thin Ice. Du läser olika texter och besvarar frågor på och mellan raderna. Det sker i form av valbara svar eller öppna svar där du skriver på engelska. Fokus är förståelsen av det lästa vilket gör att stavningsfel som ej är förstörande accepteras.

Listening Comprehension. Hörförståelse: Mixed Dialogues and Planning a Holiday . Du lyssnar till olika dialoger och besvarar frågor på och mellan raderna. Det sker i form av valbara svar eller öppna svar där du skriver på engelska. Fokus är förståelsen av det hörda vilket gör att stavningsfel som ej är förstörande accepteras. 

Write and Interact. Skriftlig produktion: Feelings. Du beskriver och motiverar känslor av olika slag i en egen producerad text på engelska utifrån given instruktion.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Träningsprov ÄP6, 7A 2020

ÄP 6

F
Practise more! Du behöver repetera och befästa färdigheter. Motsvarar kunskapskrav F åk 6.
E
Good! Du visar grundläggande förståelse. Motsvarar kunskapskrav E åk 6.
D
På väg mot djupare förståelse. Motsvarar kunskapskrav D, dvs allt uppnått för kunskapskrav E och till övervägande del för kunskapskrav C åk 6.
C
Very Good! Du visar en djupare förståelse. Motsvarar kunskapskrav C åk 6.
B
På väg mot god förståelse. Motsvarar kunskapskrav B, dvs allt uppnått för kunskapskrav C och till övervägande del för kunskapskrav A åk 6.
A
Excellent! Du visar god förståelse. Motsvarar kunskapskrav A åk 6.
B1 READ and understand
B1: Reading comprehension. Läsa och förstå - att förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
B2 LISTEN and understand
B2: Listening comprehension. Lyssna och förstå - att förstå och tolka innehållet i talad engelska.
B RECEPTION - Sammanvägning av delprov B1 och B2:
B1: Reading comprehension. Läsa och förstå - att förstå och tolka innehållet i olika slags texter. B2: Listening comprehension. Lyssna och förstå - att förstå och tolka innehållet i talad engelska.
0-31 poäng
32-51 poäng
52-61 poäng
62-77 poäng
78-84 poäng
85-93 poäng
Delprov C WRITE and INTERACT
Skriftlig framställning - att skriva en egen text utifrån en given uppgift med gott språk och ett strukturerat innehåll. Bedömningsaspekter så som: *ordval *idiomatik *meningsbyggnad *grammatik * "en röd tråd" från inledning till slut * formuleringar med åsikter, förlaringar och exempel *kommunikativa strategier som ex.vis omformuleringar *anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: