Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde: argumentation om genteknik

Skapad 2020-11-10 15:18 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Svenska
Under v. 45-51 ska du fördjupa dig inom ämnet genteknik. Du ska välja ett område inom genteknik, söka källor och argumentera skriftligt och muntligt.

Innehåll

Arbetsområdets innehåll

Se nedanstående länk i classroom
https://docs.google.com/document/d/1nyilPZ4JrnY6xtZqrGAA7juImLYh_lXA47DPC9_-Pzk/edit

Tidsplan för Tema argumentation: debattartikel om genteknik

v. 45-48 (svensklektioner)
v. 45
Måndag: Introduktion av temat: Genomgång av examinationsuppgift, tidsplan samt kort inspirationsfilm. Ev. presentation av ämnesområden att välja mellan (C:a 50 min.) Eget arbete de sista 40 min: välj 1 prioriterat område som du vill fördjupa dig i och skriva en debattartikel om. Fundera på en tänkbar tes. Tips: Gör en tankekarta där du överskådligt ser ditt valda ämne.
Fredag: Fortsätt att konstruera ditt faktaunderlag och källförteckning,

v. 46

Måndag: Studiedag

Fredag:  Alla har valt ett ämnesområde: formulera frågor som du behöver få svar på utifrån uppgiftsinstruktionen/besvara de frågor som redan finns inom ditt valda område. Ta hjälp av källtipsen och samla material. Försök att färdigställa din tes, förtydliga och smalna av den, konkretisera.

Tid över? Påbörja litteraturhistoria, antiken. Fråga läraren efter uppgift. 

v. 47
Måndag: Fortsätt att skriva ditt faktaunderlag, tänk på att vara objektiv och inte påbörja någon form av struktur som ser ut som en debattartikel. Det ska bara vara ett underlag som hjälper dig v. 48, då du ska skriva din debattartikel.

Fredag:  Avslutande arbete med att skriva “Faktabakgrunden” och källförteckningen samt din tes

OBS! Inlämning senast måndag. v48, för granskning.

Repetition hur man skriver debattartikel samt träning i att skriva ingresser på debattartikel.

Tid över: Uppgift om Medeltiden. Fråga läraren efter uppgift.

v. 48
Måndag:
Repetition hur man skriver debattartikel:  träning i ingresser, ev. inledningar och avslutningar, genomgång av hur man infogar källor. Finputsning av “Faktabakgrunden” och källförteckningen inför examinationen (fre. 27/11),

Fredag. Examination: skrivning av debattartikel 8.10-11.10 i Inspera. Hjälpmedel: “Faktabakgrund” med källförteckning och angiven tes på papperskopia.

v. 49
Måndag: genomgång om hur man håller ett argumenterande tal samt förberedelser inför taluppgiften.
Fredag: fortsatt arbete med förberedelser. (fort. Litteraturhistoria parallellt).

 

v. 50
Måndag: argumenterande tal i helklass. C:a 10-15 elever håller tal.
Fredag: argumenterande tal i helklass. C:a 10-15 elever håller tal.

 

v. 51
Måndag: argumenterande tal i helklass om tiden inte räcker till.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
  Sve  -
 • Den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man på ett strukturerat och metodiskt sätt planerar och genomför skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
  Sve  -

Matriser

Sve
Bedömning av debattartikel i Sv 2: Genteknik

Bedömning av debattartikel Sv2 Denna bedömning berör kunskapskrav 2:

E
C
A
Textkoppling
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva argumenterande text
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva argumenterande text
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva argumenterande text
Sammanhang och disposition
som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
som är sammanhängande, väldisponerad och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
som är sammanhängande och väldisponerad. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Genre- och mottagaranpassning
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språk, språkriktighet och stil
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

Denna bedömning berör kunskapskrav 3:

E
C
A
Argumentation
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig argumentation formulera eleven en tes, håller sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

Sve
Tema muntlig argumentation om Genteknik

Bedömningsmall för argumenterande tal - Svenska 2

E
C
A
Innehåll
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Disposition och sammanhang
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk och stil
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Framförande
Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: