Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering för Björktrasten vecka 46

Skapad 2020-11-10 16:52 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka:46

 

Lektionsplanering Grupp: Björktrast

 

Måndag: 

 

Lektion 1:Titta på olika hus och byggnader med hjälp av interaktiva tavlan. Matematik: Stort -litet, högt- lågt, smalt- brett, antal våningar, antal fönster

Lektion 2: Gå på promenad och stanna vid lekplats. 

Lektion 3: Språksamling med Före Bornholmsmodellen

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

1.Tankar inför kommande lektioner: Inför vårt husbygge så behöver vi inspiration och här ges möjlighet att samtala om olika matematiska begrepp.

2. Promenad då det är vår utedag men pga personalbrist så fick det bli en kortare promenad och sedan lek vid lekplatsen strax utanför förskolans gård då jag blev själv med 16 barn. Barnen behöver öva på att gå med vem som helst och att äldre går med yngre.

3. Då jag fick hjälp av  Marie när vi kom tillbaka så delade vi upp gruppen i Björk och Taltrast och kunde genomföra vår planering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1: Rita ett hus

Lektion 2: Börja skapa!

Lektion 3: Barnen ska få spela teater för varandra då vi tillfört nytt material till vår teater. Barnkonventionen artikel 3

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

1. Rita sitt drömhus. Här vill jag gärna att barnen får modet att göra något unikt och inte härmar grannen. Här blir olika viktigt så att vi får många olika hus. Barnen i Björktrast sneglar gärna och gör likt grannen när vi gör saker men här poängterar jag att olika är bäst. Pratar om de byggnader som vi sett hur olika de har varit och så kul att titta på när de är olika.

2. Börja titta vilket material vi har och hur vi skulle kunna använda det. Skissa på en ritning.

3. Här får alla barn möjlighet att få vara i centrum fast de andra barnen ser dem inte och när de får handdockor i händerna då glömmer de bort publiken.

Barnkonventionen där läser vi och diskuterar samt att barnen för önska två önskningar om vad de vill. Detta utifrån boken som handlar om föräldrars rätt att bestämma när det är med barnens bästa för ögonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1: Hålla reda på sina kläder och saker vid rörelsen på Spångholmsskolan

Lektion 2: Att lyssna och följa instruktioner

Lektion 3: Förebornholmsmodellen

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

1. Lära  sig att ta ansvar för sina kläder.

2. Att lyssna och följa i de olika momenten uppvärmning, aktivitet, lek och avslappning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: