Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gudarnas krig

Skapad 2020-11-11 08:55 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 3 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi följer med i den skönlitterära boken "Gudarnas krig". Du får följa Astrid som kallas för något annat och hennes liv och hur det skildras utifrån att leva på vikingatiden in i medeltiden. Vad kan det bero på? Vem är författaren?

Innehåll

Innehåll

Ord/begrepp från boken, läsa, lässtategi, sammanfatta, ställa frågor till text, samtala, spela in. 

 

Dessa förmågor kommer att tränas och läras på följande vis:

- Genom att du läser och lyssnar på boken "Gudarnas krig" kommer du att få träna dig på att läsa med flyt och förståelse. Du kommer att få träna din förmåga att läsa en bok utifrån olika lässtategier. Vi har gemensamma genomgångar hur man kan läsa en bok utifrån olika lässtrategier. En av lässtategierna du kommer att använda oss av är att sammanfatta texten vi läst/lyssnat på. Du kommer också få träna på att sökläsa i texten efter nya ord/begrepp eller hitta ledtrådar som en del av ditt svar på frågorna till texten. 

 

- Genom att du tillsammans med en lärkamrat diskuterar, resonerar och samtalar kommer du att få träna din förmåga att tolka det du har läst utifrån t ex budskap kring texten, handling och karaktärens tankar/görande. Du kommer att få diskutera, resonera och jämföra med hur karaktärerna i boken lever och har det med hur du lever och har det. Vi kommer att ha såväl helklass diskussioner som mindre grupper där du får möjlighet att resonera och samtala om det du har läst/lyssnat på. Du kommer tillsammans med lärakamrat lyfta dina reflektioner och diskutera om det finns fler sätt att se på bokens text/uppbyggnad. Du kommer även få möjlighet att spela in via Ipad där du såväl enskilt som med din lärkamrat resonerar och samtalar kring frågorna till boken. 

 

Material/digitala hjälpmedel:

- Boken "Gudarnas krig"

- Frågor till texten via Classroom

-Inläsningstjänst 

 

Dina förmågor kommer att bedömas på följande sätt:

- Tar del av svaren under arbetet genom gemensamma diskussioner i helklass samt i mindre grupper 

 - Diskutera med lärkamrat när ni svarar på frågorna till texten.

- Genom skärminspelning samtalar om frågorna till texten. 

- Hur du resonerar kring frågorna till texten som relaterar till ditt liv. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsa och Samtala

Rubrik 1

Aspekt 1
Eleven kan med stöd läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 2
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar med stöd av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 3
Eleven kan med stöd, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Aspekt 4
Eleven kan med stöd samtala om bekanta ämnen, genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: